Przetargi.pl
Dostawa środków ochrony indywidualnej

Komenda Wojewódzka PSP w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 30-134 Kraków, ul. Zarzecze
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. (12)6399250 , fax. (12)6399259
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka PSP w Krakowie
  ul. Zarzecze 106
  30-134 Kraków, woj. małopolskie
  tel. (12)6399250, fax. (12)6399259
  REGON: 35013258400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.straz.krakow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa środków ochrony indywidualnej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków ochrony indywidualnej. Przedmiot zamówienia został podzielny na następujące zadania: Zadanie A - dostawa 57 500 par rękawiczek nitrylowych; Zadanie B - dostawa 57 500 maseczek ochronnych FFP2 z zaworkiem. Podstawowe wymagania stawiane w ramach zadania A: Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe, niejałowe; oburęczne (pasują na lewą i na prawą dłoń) z rolowanym mankietem nadające się do prac wymagających dużego wyczucia i precyzji dotykowej rozmiary: XL. Preferowany kolor: niebieski lub czarny. Ilość: 57 500 par pakowane w paczkach po 50 par. Wyrób medyczny klasy I zgodnie z Dyrektywą o wyrobach medycznych 93/42/EWG - typ EN 455(1-4) lub dokumentem równoważnym. Środek ochrony indywidualnej kat. I zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/425 -typ EN 420 lub dokumentem równoważnym. Rękawiczki muszą spełniać wymagania normy EN ISO 374-5 VIRUS lub dokumentu równoważnego. Rok produkcji nie wcześniej niż 2020. Posiadają oznaczenie CE. Podstawowe wymagania stawiane w ramach zadania B: 57 500 masek (półmasek) w klasie ochrony FFP2. Maski o wypukłym kształcie wyposażone w: - zawór wydechowy; - zacisk nosowy dla doszczelnienia półmaski w obrębie nosa; - uszczelkę nosową; - taśmę nagłowia wykonaną z gumy pasmanteryjnej, lateksowej lub innego materiału tekstylnego. Maski muszą spełniać zasadnicze wymagania bezpieczeństwa i zdrowia zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG lub dokumentu równoważnego, a także spełniać wymagania zharmonizowanej normy europejskiej EN 149:2001 + A1:2009 lub dokumentów równoważnych. Maski filtrujące powinny być oznakowana zgodnie z wymaganiami normy stanowiącej podstawę wykazania jej właściwości ochronnych (np. w EN numer normy, nazwa półmaski, klasa ochrony, dane producenta). Rok produkcji nie wcześniej niż 2020. Posiada oznaczenie CE. Uzupełnione i podpisane przez Wykonawcę załączniki nr 2A – 2B do SIWZ stanowią część oferty i nie podlegają uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 3 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18143000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach