Przetargi.pl
Dostawa różnego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 31-157 Kraków, Plac Matejki
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 122 992 041 , fax. 124 226 566
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
  Plac Matejki 13
  31-157 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 122 992 041, fax. 124 226 566
  REGON: 27578300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://asp.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Wyższa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa różnego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa różnego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, z podziałem na 13 części (łącznie zwanego dalej również „sprzętem”), jak następuje: Część nr 1 – laptop 15,6”. Ilość – 1 sztuka. Część nr 2 – klawiatura przewodowa - 1 sztuka, mysz bezprzewodowa - 1 sztuka. Część nr 3 – dysk SSD. Ilość – 1 sztuka. Część nr 4 – Kamera stereo 3D. Ilość – 1 sztuka. Część nr 5 – dysk SSD - 1 sztuka, pamięć RAM - 1 sztuka. Część nr 6 – dysk SSD - 1 sztuka, Pamięć RAM - 1 sztuka. Część nr 7 – laptop 13.3”. Ilość – 1 sztuka. Część nr 8 – laptop 14”. Ilość – 1 sztuka. Część nr 9 – laptop 15,6”. Ilość – 3 sztuki. Część nr 10 – laptop 15,6”. Ilość – 2 sztuki. Część nr 11 – projektor. Ilość – 1 sztuka. Część nr 12 – dysk SSD – 1 sztuka, pamięć RAM – 1 sztuka. Część nr 13 – monitor 31,5”. Ilość – 1 sztuka. 2. Sprzęt będący przedmiotem zamówienia musi spełniać co najmniej parametry i warunki wyszczególnione przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do SIWZ - formularz przedmiotowy. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”. 4. Dostawa obejmuje: 1) transport sprzętu na koszt Wykonawcy; 2) wniesienie i ustawienie sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego; 3) podpisanie protokołu dostawy przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w obecności użytkownika/ przedstawiciela Zamawiającego (wzór protokołu dostawy - załącznik do wzoru umowy). 4) dostarczenie wraz ze sprzętem: - oprogramowań systemowych, urządzeniowych i instalacyjnych na nośnikach CD/ DVD (lub wgranych na dysku twardym urządzenia) lub kody uprawniaj ce do pobrania oprogramowania ze strony internetowej, o ile dotyczy; - kart gwarancyjnych w języku polskim lub angielskim w wersji papierowej lub elektronicznej; - instrukcji obsługi w języku polskim lub angielskim w wersji papierowej lub elektronicznej; - dokumentów wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 155) potwierdzające oznakowanie CE (deklaracja zgodności lub certyfikat zgodności), o ile dotyczy; 5. Wymagane jest aby sprzęt nie posiadał wad fizycznych i prawnych. Sprzęt musi być : 1) fabrycznie nowy, nieużywany, niepowystawowy tzn. nie używany przed dniem dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego do przeprowadzenia testu jego poprawnego działania; 2) pochodzić z bieżącej produkcji oraz musi posiadać pakiet usług gwarancyjnych obejmujący użytkowników z obszaru Rzeczypospolitej Polskiej; 3) dostarczony Zamawiającemu w oryginalnych fabrycznych opakowaniach, których przechowywanie przez Zamawiającego nie jest wymagane do zachowania udzielonej gwarancji; 4) kompletny (posiada niezbędne wyposażenie: okablowanie, materiały startowe, baterie, złącza, zasilacze, gniazda, kable, sterowniki na płycie CD lub DVD, oprogramowanie, instrukcje, przewód zasilający, kart gwarancyjne, itp.); 5) oznakowany (w tym oznakowaniem „CE”) zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (tekst jednolity Dz. U. 2016r. poz. 542 z późn. zm.); w przypadku, gdy jest produktem wykorzystującym energię w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 14 września 2012r. o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych (Dz. U. Z 2012 r. poz. 1203 z późn. zm.) posiada: a) dołączone do produktu wykorzystującego energię etykiety sporządzone w języku polskim, które będą zawierały informacje o klasie efektywności energetycznej (zużyciu energii lub o wpływie tego produktu na zużycie energii) oraz innych podstawowych zasobach (wody, chemikaliów lub innych substancji) zużywanych przez produkt wykorzystujący energię; b) dołączoną do broszur lub innej dokumentacji dostarczanej z produktem wykorzystującym energię kart sporządzoną w języku polskim, która będzie zawierała tabelę z informacjami technicznymi dotyczącymi produktu wykorzystującego energię; c) umieszczone na etykiecie i w karcie dane zgodne z parametrami technicznymi produktu wykorzystującego energię - zgodnie z wymaganiami określonymi w ww. ustawie. 6. W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, charakteryzujące określone produkty lub usługi, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. Zamawiający informuje, że w przypadku, gdy określił w SIWZ wymagania z użyciem znaków towarowych, patentów, pochodzenia, norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia, to należy traktować takie określenie jako przykładowe (w każdym takim przypadku Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych). 7. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku oferowania przez wykonawcę przedmiotu „równoważnego” w stosunku do określonego przez zamawiającego w załączniku nr 1 do SIWZ, ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na wykonawcy. Przez przedmiot „równoważny” zamawiający rozumie przedmiot o parametrach technicznych i funkcjonalności takich samych bądź lepszych w stosunku do przedmiotu wymaganego przez zamawiającego. Wykonawca oferujący przedmiot równoważny będzie zobowiązany wskazać w ofercie nazwę tego przedmiotu, typ, nazwę producenta, który oferuje oraz przedstawi w ofercie dokładny (pełny) opis techniczny oferowanych zamienników zawierający wszystkie parametry techniczne określone w załączniku nr 1 do specyfikacji oraz wskaże na wyniki testu wydajnościowego PassMark potwierdzające spełnienie wymagań (jeżeli dotyczy danego przedmiotu – jeżeli takie wymogi zostały określone w dalszej części SIWZ). W przypadku oferowania elementów składowych zestawów komputerowych równoważnych do wyspecyfikowanych przez zamawiającego, muszą się one charakteryzować nie gorszymi parametrami technicznymi i funkcjonalnością niż wyspecyfikowane przez zamawiającego tj. sprzęt musi być równoważny wydajnościowo, liczba portów/złączy nie może być uzyskana poprzez zastosowanie zewnętrznych urządzeń lub przejściówek. 8. W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 9. Zaoferowany okres gwarancji musi być nie krótszy niż minimalny okres wskazany przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do SIWZ pn. „Formularz przedmiotowy” przy czym Wykonawca może zaoferować dłuższy okres gwarancji, z uwzględnieniem zapisów wzoru umowy - załącznik nr 6 do SIWZ. W gwarancji (w ramach ustalonej wartości zamówienia) zawiera się w szczególności zapewnienie serwisu producenta lub przez autoryzowany serwis producenta; Szczegóły dotyczące gwarancji i świadczeń gwarancyjnych zawarte są we wzorze umowy - załącznik nr 6. 10. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach