Przetargi.pl
Dostawa materiałów szewnych

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. Jana Pawła II ogłasza przetarg

 • Adres: 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 7559115 , fax. 022 7559110
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. Jana Pawła II
  ul. Daleka 11 11
  05-825 Grodzisk Mazowiecki, woj. mazowieckie
  tel. 022 7559115, fax. 022 7559110
  REGON: 00031163900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalzachodni.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów szewnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa materiałów szewnych: Pakiet 1 Staplery skórne Pakiet 2 Ekstraktory wielorazowe Pakiet 3 Plecionka wchłanialna 1 Pakiet 4 Plecionka wchłanialna 2 Pakiet 5 Plecionka wchłanialna 3 Pakiet 6 Monofilament wchłanialny 1 Pakiet 7 Monofilament wchłanialny 2 Pakiet 8 Monofilament szybkowchłanialny Pakiet 9 Monofilament niewchłanialny 1 Pakiet 10 Monofilament niewchłanialny 2 Pakiet 11 Plecionka niewchłanialna 1 Pakiet 12 Monofilament niewchłanialny 3 Pakiet 13 Plecionka niewchłanialna 2 Pakiet 14 Szwy stalowe Pakiet 15 Monofilament wchłanialny 3 Pakiet 16 Monofilament wchłanialny 4 Pakiet 17 Ładunki do staplerów Pakiet 18 Klipsy naczyniowe Pakiet 19 Protacki Pakiet 20 Staplery okrężne Pakiet 21 Staplery liniowe Pakiet 22 Siatki przepuklinowe 1 Pakiet 23 Siatki przepuklinowe 2 Pakiet 24 Siatki przepuklinowe 3 Pakiet 25 Siatki przepuklinowe 4 Pakiet 26 Siatki przepuklinowe 5 Pakiet 27 Siatki przepuklinowe 6 Pakiet 28 Taśmy do korekcji WNM Pakiet 29 Protezy naczyniowe
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331400003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitalzachodni.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach