Przetargi.pl
Termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Czerwonce

Urząd Gminy Czerwonka ogłasza przetarg

 • Adres: 06-232 Czerwonka Włościańska, 38 38
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 0297179505, 7179521 , fax. 029 7179517
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Czerwonka
  38 38 38
  06-232 Czerwonka Włościańska, woj. mazowieckie
  tel. 0297179505, 7179521, fax. 029 7179517
  REGON: 00053350600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czerwonka.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Czerwonce
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji Ośrodka Zdrowia w Czerwonce. Dane techniczne : Długość - 22,04 m, Szerokość - 16,74 m, Wysokość - 8,98 m, Powierzchnia zabudowy - 330,60 m2, Kubatura 2823,50 m3, Zakres robót remontowo - modernizacyjnych, Dane techniczne: Powierzchnia docieplanych ścian - styropian EPS 70 gr.12 cm - 639,65 m 2 (512,2 m2 ściany + 127,45 m2 cokół), Powierzchnia docieplanych ościeży ( styropian EPS 70 gr. 2 cm) - 77,10m 2, Powierzchnia ocieplenia stropodachu styropian laminowany papą gr.15 cm -377,20 m 2, Powierzchnia wymienionych okien - 47,65 m 2, Powierzchnia okien do wymiany - 51,89 m 2, Powierzchnia wymienionych drzwi - 7,14 m 2 ( w tym aluminiowe 3,36 m2, drewniane 3,78 m2), Powierzchnia drzwi do wymiany - 2,41 m 2, Powierzchnia bram garażowych do wymiany -10,08 m 2,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451113001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych). Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub w kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: - 90150015881215800147490000

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.czerwonka.pl-bip
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach