Przetargi.pl
Dostawa materiałów kamiennych z podziałem na 2 części

Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy ogłasza przetarg

 • Adres: 13-100 Nidzica, ul. Kolejowa
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 896 252 313 , fax. 896 254 129
 • Data zamieszczenia: 2021-03-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
  ul. Kolejowa 29
  13-100 Nidzica, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 896 252 313, fax. 896 254 129
  REGON: 51075050000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiatnidzicki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów kamiennych z podziałem na 2 części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa materiałów kamiennych z podziałem na 2 części: Część nr 1 – Grysy kamienne do remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych Część nr 2 – Kruszywo łamane na naprawy dróg CPV : 14210000-6 Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa Część nr 1 – Grysy kamienne do remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych Zamówienie obejmuje dostawę następujących materiałów: 1. Grysy kamienne 2 – 5,6 mm - 500,00 t 2. Grysy kamienne 5,6 – 11,2 mm - 100,00 t z możliwością codziennego odbioru materiałów kamiennych własnym transportem Zamawiającego z odległości nie większej niż 5 km od siedziby Zamawiającego. Koszty załadunku materiałów na środki transportu zamawiającego ponosi Dostawca. Materiały winny odpowiadać wymaganiom Norm: PN-EN 13043:2004 i PN-EN 13242:2004. Część nr 2 – Kruszywo łamane na naprawy dróg Zamówienie obejmuje dostawę następujących materiałów: 1. Kruszywo łamane 0 – 31/5 mm - 1000,00 t z dostawą na wskazaną przez Zamawiającego drogę powiatową na terenie działania Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy . Dostawy będą odbywały się partiami na telefoniczne zgłoszenia Zamawiającego, który każdorazowo określi wielkość, miejsce i termin dostawy (wielkość partii określa się orientacyjnie na 20 ton). Koszty załadunku materiałów na środki transportu oraz transportu i wyładunku na wskazaną drogę ponosi Dostawca. Materiały winny odpowiadać wymaganiom Norm: PN-EN 13043:2004 i PN-EN 13242:2004. W miejscach opisu przedmiotu zamówienia, gdzie wskazuje się jakiekolwiek znaki towarowe, markę materiałów, czy pochodzenie Wykonawca wykorzysta wskazane materiały lub równoważne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14210000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach