Przetargi.pl
Dostawa materiałów dydaktycznych, biurowych, eksploatacyjnych i środków ochrony indywidualnej w ramach projektu „Nowoczesna edukacja zawodowa w Sercu Kaszub” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.3 Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.1 Jakość edukacji zawodowej RPO WP 2014-2020, nr wniosku o dofinansowanie RPPM.03.03.01-22-0011/2016: Część I – Materiały biurowe i eksploatacyjne. Zadanie 1. Materiały biurowe Zadanie 2. materiały eksploatacyjne Część II – Materiały dydaktyczne do realizacji przedmiotów zawodowych Zadanie 1. Materiały dydaktyczne do realizacji przedmiotów zawodowych w branży Transport, logistyka i motoryzacja. Zadanie 2. Materiały dydaktyczne do realizacji przedmiotów zawodowych w branży Budownictwo. Zadanie 3. Materiały dydaktyczne do realizacji przedmiotów zawodowych w branży ICT i Elektronika. Część III – Środki ochrony indywidualnej do realizacji zajęć praktycznych dla branży Budownictwo. Część IV - Materiały biurowe z nadrukiem do systemowego doradztwa zawodowego.

Powiat Kościerski ogłasza przetarg

 • Adres: 83-400 Kościerzyna, ul. 3 Maja
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 680 18 40 , fax. 58 680 18 58
 • Data zamieszczenia: 2019-11-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Kościerski
  ul. 3 Maja 9 C
  83-400 Kościerzyna, woj. pomorskie
  tel. 58 680 18 40, fax. 58 680 18 58
  REGON: 19167511000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.koscierzyna.e-bip.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów dydaktycznych, biurowych, eksploatacyjnych i środków ochrony indywidualnej w ramach projektu „Nowoczesna edukacja zawodowa w Sercu Kaszub” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.3 Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.1 Jakość edukacji zawodowej RPO WP 2014-2020, nr wniosku o dofinansowanie RPPM.03.03.01-22-0011/2016: Część I – Materiały biurowe i eksploatacyjne. Zadanie 1. Materiały biurowe Zadanie 2. materiały eksploatacyjne Część II – Materiały dydaktyczne do realizacji przedmiotów zawodowych Zadanie 1. Materiały dydaktyczne do realizacji przedmiotów zawodowych w branży Transport, logistyka i motoryzacja. Zadanie 2. Materiały dydaktyczne do realizacji przedmiotów zawodowych w branży Budownictwo. Zadanie 3. Materiały dydaktyczne do realizacji przedmiotów zawodowych w branży ICT i Elektronika. Część III – Środki ochrony indywidualnej do realizacji zajęć praktycznych dla branży Budownictwo. Część IV - Materiały biurowe z nadrukiem do systemowego doradztwa zawodowego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa materiałów dydaktycznych, biurowych, eksploatacyjnych i środków ochrony indywidualnej w ramach projektu „Nowoczesna edukacja zawodowa w Sercu Kaszub” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.3 Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.1 Jakość edukacji zawodowej RPO WP 2014-2020, nr wniosku o dofinansowanie RPPM.03.03.01-22-0011/2016: Część I – Materiały biurowe i eksploatacyjne. Zadanie 1. Materiały biurowe Zadanie 2. materiały eksploatacyjne Część II – Materiały dydaktyczne do realizacji przedmiotów zawodowych Zadanie 1. Materiały dydaktyczne do realizacji przedmiotów zawodowych w branży Transport, logistyka i motoryzacja. Zadanie 2. Materiały dydaktyczne do realizacji przedmiotów zawodowych w branży Budownictwo. Zadanie 3. Materiały dydaktyczne do realizacji przedmiotów zawodowych w branży ICT i Elektronika. Część III – Środki ochrony indywidualnej do realizacji zajęć praktycznych dla branży Budownictwo. Część IV - Materiały biurowe z nadrukiem do systemowego doradztwa zawodowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30190000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych szczegółowych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach