Przetargi.pl
Dostawa materiałów biurowych

Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna ogłasza przetarg

 • Adres: 00-349 Warszawa, Tamka
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 578 47 01/02 , fax. 22 578 47 47
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
  Tamka 1
  00-349 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 578 47 01/02, fax. 22 578 47 47
  REGON: 700128000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ohp.pl www.bip.ohp.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka budżetowa podległa MRPiPS

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów biurowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa materiałów biurowych” dla Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy z siedzibą: 63-300 Pleszew, al. Wojska Polskiego 21. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania w ramach Projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa I, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.1. Numery naborów POWR.01.03.01-IP.03-00-001/17 – EFS. Termin realizacji zamówienia uwzględniający odbiór przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do 29 czerwca 2018 r. Część A: Materiały biurowe Segregator biurowy format A4 z szerokością grzbietu 70 - 75 mm z mechanizmem dźwigniowym – 5 sztuk Koszulki na dokumenty format A4 z euro perforacją – 500 sztuk (5 opak. po 100 szt.) Papier do wydruków czarno – białych, kolorowych i kopiowania – 80 g/ m2 – 15 ryz. Część B: tonery i tusze Toner (X o podwyższonej wydajności) do drukarki laserowej HP M 12 W – 4 sztuki Toner do kserokopiarki Ricoh MP 2851 – 2 sztuki Toner (X o podwyższonej wydajności) do drukarki HP 1010 – 5 sztuk Toner (X o podwyższonej wydajności) do drukarki HP 1102 W – 2 sztuki Toner (X o podwyższonej wydajności) do drukarki HP 1006 – 2 sztuki Tusze (o pojemności przewidzianej przez producenta urządzenia) do drukarki HP 8210 – 2 komplety (CMYK)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30190000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych warunków
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Informacja o podwykonawcach, oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 91 ust. 3a ustawy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach