Przetargi.pl
Dostawy świeżego pieczywa, ciast i wyrobów ciastkarskich wykonywane sukcesywnie w okresie od 01.07.2018r. do 30.06.2019r.

Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 226280712 , fax. 226269132
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego
  ul. Konwiktorska 3/5
  00-217 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 226280712, fax. 226269132
  REGON: 146349028
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cps.srodmiescie.warszawa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy świeżego pieczywa, ciast i wyrobów ciastkarskich wykonywane sukcesywnie w okresie od 01.07.2018r. do 30.06.2019r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są dostawy świeżego pieczywa, ciast i wyrobów ciastkarskich wykonywane sukcesywnie w okresie od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r., którego asortyment szczegółowo określono w Formularzu Cenowym OFERTA, stanowiącym załącznik nr 1. Przedmiot zamówienia dzieli się na dwie części: - zadanie/część nr 1 - pieczywo (chleb, bułki) - zadanie/część nr 2 - ciasta i wyroby ciastkarskie Zamawiający w asortymencie przedmiotu zamówienia (dalej Zestawienie), określonego w specyfikacji, stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ, wymaga aby: a) były dopuszczone do sprzedaży, b) nosiły nazwę (logo) producenta na opakowaniach zbiorczych oraz opakowaniach jednostkowych, c) były pierwszego gatunku, d) były oznakowane widocznym, aktualnym terminem przydatności do spożycia, e) były zgodne z polską normą, f) posiadały dokument identyfikacyjny określający skład surowcowy produktu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15800000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wpis do rejestru Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach