Przetargi.pl
Dostawa maszyny do wykonywania profesjonalnych struktur na ślizgu nart biegowych metodą szlifowania na mokro dla Polskiego Związku Biathlonu wraz z uruchomieniem, wdrożeniem oraz szkoleniem z zakresu obsługi urządzenia.

Polski Związek Biathlonu ogłasza przetarg

 • Adres: 40-519 Katowice, Kościuszki
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32/2075386
 • Data zamieszczenia: 2018-12-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Polski Związek Biathlonu
  Kościuszki 84
  40-519 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32/2075386
  REGON: ---
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www. biathlon.com.pl/strefa-polskieg-zwiazku-biathlonu/zamowienia/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Stowarzyszenie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa maszyny do wykonywania profesjonalnych struktur na ślizgu nart biegowych metodą szlifowania na mokro dla Polskiego Związku Biathlonu wraz z uruchomieniem, wdrożeniem oraz szkoleniem z zakresu obsługi urządzenia.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa maszyny do wykonywania profesjonalnych struktur na ślizgu nart biegowych metodą szlifowania na mokro dla Polskiego Związku Biathlonu wraz z uruchomieniem, wdrożeniem oraz szkoleniem z zakresu obsługi urządzenia.” Zamówienie będzie obejmowało szkolenie w siedzibie producenta dla co najmniej 4 osób wskazanych przez Zamawiającego, instalację przedmiotu zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, pierwsze uruchomienie maszyny oraz szkolenie na miejscu, gdzie zostanie zainstalowana maszyna dla co najmniej 4 osób. 2. W szczególności w zakres zamówienia wchodzi: 2.1. Maszyna do szlifów ze zintegrowaną pompą wodną, 3 noże diamentowe do nacinania kamieni, zbiornik na wodę, kompresor do wytwarzania ciśnienia powietrza: - Bezszczotkowy napęd , zabezpieczony termicznie, z możliwością kontroli na monitorze. - Wałki napędowe ze stali nierdzewnej z możliwością szybkiej I precyzyjnej zmiany kamieni szlifierskich. Nie powodujących wibracji z automatyczną funkcją centrowana I ustawiania kamienia w osi A. - Możliwość użycia spiekanych kamieni szlifierskich - Pneumatycznie sterowany mechanizm napędzający oraz dociskający kamień szlifierski. Ustawiany I kontrolowany automatycznie w osi Z. - Pneumatyczne ramię dociskowe z napędzającym kołem gumowym. Koło z regulowaną I kontrolowaną siłą docisku I prędkością obrotu. - Możliwość łatwego dostępu do kamienia szlifierskiego w celu sprawdzenia jego jakości. Nieskomplikowany I szybki system wymiany kamieni. - Automatyczną oraz manualną funkcję równania kamienia szlifierskiego oraz sprawdzania jego ustawienia w osi X I Y - Obudowa w której znajduje się I pracuje kamień musi być szczelna I wykonana ze stali nierdzewnej. Musi się w niej znajdować mechanizm napędowy z kamieniem szlifierskim, oraz co najmniej 5 dysz generujących ciśnienie od 150 do 155 bar . Musi również posiadać diamentowy nóż nacinający kamień . - Zbiornik na wodę o pojemności od 90 L do 110 L z pompą wysokiego ciśnienia ( od 145 -155 bar) dla optymalnego czyszczenia kamienia szlifierskiego. - System chłodzenia wody dla optymalizacji I utrzymania stałej temperatury kamienia podczas szlifowania Techniczne wymagania : 1. Maksymalny rozmiar kamienia od 290 mm do 350 mm 2. Szerokość kamienia dedykowana do nart biegowych od 70-75 mm z opcją do 140 mm 3. Maksymalna prędkość kamienia co najmniej 1500 obrotów na minutę 4. Kontrola ustawienia I pracy kamienia w 4 osiach (X,Y,Z,A) 5. Maksymalny rozmiar maszyny (LxWxH) 2350 -2500 -x 800-900x1750-1850 6. Waga 850-950kg 7. Zasilanie 3 fazowe 380 Volt 8. Kompresor o minimalnym ciśnieniu roboczym 6 bar, średnia wydajność od 45 do55L/min. Suche powietrze 9. Maszyna jak I urządzenia z nią związane powinny posiadać wymagane certyfikaty jakości I bezpieczeństwa. Gwarancja I serwis: 1. Gwarancja na całość minimum 2 lata 2. Pełen serwis dostępny 24 h na dobę przez telefon oraz online. Przyjazd ekipy w najszybszym możliwym terminie w razie nie usunięcia usterki przez telefon lub online. 3. Po okresie gwarancji serwis według ustalonych wcześniej warunków 2.2. komputer z ekranem dotykowym i dedykowanym oprogramowaniem; Monitor dotykowy zamontowany do maszyny (z możliwością demontażu do transportu) z wbudowaną pamięcią I oprogramowaniem do obsługi. Z opcją podłączenia komputera zewnetrznego (laptop, tablet, pamięć USB). Oprogramowanie – dedykowane do nart biegowych z bazą co najmniej 10 struktur sprawdzonych na zawodach najwyższej rangi. Z możliwością kreowania struktur na ekranie komputera tzn: wzoru, głębokości , szerokości , kątów. Ustawianie I regulacja prędkości obrotu kamieni szlifierskich. Ustawianie I regulacja siły docisku ramienia z kołem gumowym . Całość obsługiwana za pomocą dotykowego ekranu komputera oraz myszki dostarczanej w komplecie z maszyną. Wbudowana pamięć z możliwością zapisania I odtwarzania historii wykonanych struktur. 2.3. 3 kamienie do szlifowania odpowiednio do ciepłych, średnich i zimnych struktur. 2.4. Dodatkowo: Szkolenie w siedzibie producenta dla minimum 4 osób wskazanych przez Zamawiającego. Instalacja maszyny I uruchomienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego Dodatkowe szkolenie w miejscu uruchomienia maszyny dla minimum 4 osób wskazanych przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42900000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który nie podlega wykluczeniu w ramach art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1-8
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art.24 ust 1 pkt 13,14 i 21 PZP oraz ust 5 pkt 5 i 6 PZP Dokumenty, o których mowa powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej akapit 1, zastępuje je dokumentem zawierającym oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dla wykonawców ubiegających się łącznie postanowienia niniejsze stosuje się odpowiednio.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach