Przetargi.pl
Dostawa produktów żywnościowych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Piekarach Śląskich

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Piekarach Śląskich ogłasza przetarg

 • Adres: 41945 Piekary Śląskie, ul. Tarnogórska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 287 54 76 , fax. 32 287 54 76
 • Data zamieszczenia: 2018-12-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Piekarach Śląskich
  ul. Tarnogórska 40
  41945 Piekary Śląskie, woj. śląskie
  tel. 32 287 54 76, fax. 32 287 54 76
  REGON: 24043113900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://piekaryzsp1.edupage.org/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa produktów żywnościowych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Piekarach Śląskich
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów żywnościowych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Piekarach Śląskich. 2. Zamówienie zostało podzielone na 6 (sześć) Części. 2.1. Część 1 zamówienia: „Dostawa produktów żywnościowych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Piekarach Śląskich w asortymencie: Ryby przetworzone i konserwowane oraz produkty głęboko mrożone”. 2.1.1 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna (zgodna z zapotrzebowaniami Zamawiającego ) dostawa produktów żywnościowych (zwanych dalej „produktami”) dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Piekarach Śląskich w asortymencie: ryby przetworzone i konserwowane oraz produkty głęboko mrożone. 2.1.2. Produkty muszą być pełnowartościowe, tj. produkty należytej jakości i świeżości, z datą przydatności do spożycia nie krótszą niż 2 tygodnie licząc od dnia dostawy. Bezpośrednio po odbiorze towaru nastąpi potwierdzenie zgodności zamawianego asortymentu ze złożonym zamówieniem. Dostawa produktów odbywać się będzie według uznania Zamawiającego w terminie do godziny 7.00 następnego dnia po dniu złożeniu przez niego zamówienia (telefonicznie, drogą faksową lub elektroniczną – e-mail) określającego rodzaj oraz ilość produktów. Częstotliwość dostaw: 2 razy w tygodniu. Dostawa produktów obejmuje również ich rozładunek i wniesienie do miejsc wskazanych przez upoważnionych pracowników Zamawiającego. 2.1.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty Dodatku nr 3a do SIWZ. 2.1.4.Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy (Dodatek nr 5a do SIWZ). 2.1.5. Miejscem dostawy zamówionych produktów jest siedziba Zamawiającego 2.1.6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj. odstąpienia od zamówienia dostawy niektórych z artykułów wymienionych w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszego Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia lub zmiany ilości zamawianych artykułów w stosunku do ilości wskazanej w/w tabeli (Prawo Opcji) ze względu na brak możliwości podania dokładnej ilości osób żywionych na dzień wszczęcia postępowania. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji, wysokość całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy może być obniżona o maksymalnie 30 (słownie: trzydzieści) %, tj. Wykonawca otrzyma z tytułu realizacji umowy wynagrodzenie w kwocie równej co najmniej 70 (słownie: siedemdziesięciu) % całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy, wskazanego w §5 ust. 2 wzoru umowy. W wyniku zastosowania Prawa Opcji, całkowite wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu proporcjonalnie do niewykorzystanej części przedmiotu umowy, bez dokonywania zmian w cenach jednostkowych w poszczególnych pozycjach wskazanych w złożonym wraz z Ofertą Formularzu cenowym Wykonawcy. Z tytułu skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. 2.2. Część 2 zamówienia: „Dostawa produktów żywnościowych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Piekarach Śląskich w asortymencie: Warzywa i owoce.” 2.2.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna (zgodna z zapotrzebowaniami Zamawiającego ) dostawa produktów żywnościowych (zwanych dalej „produktami”) dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Piekarach Śląskich w asortymencie: Warzywa i owoce. 2.2.2. Produkty muszą być pełnowartościowe, tj. produkty należytej jakości i świeżości, z datą przydatności do spożycia nie krótszą niż 2 tygodnie licząc od dnia dostawy. Bezpośrednio po odbiorze towaru nastąpi potwierdzenie zgodności zamawianego asortymentu ze złożonym zamówieniem. Dostawa produktów odbywać się będzie według uznania Zamawiającego w terminie do godziny 7.00 następnego dnia po dniu złożeniu przez niego zamówienia (telefonicznie, drogą faksową lub elektroniczną – e-mail) określającego rodzaj oraz ilość produktów. Częstotliwość dostaw: 2 razy w tygodniu. Dostawa produktów obejmuje również ich rozładunek i wniesienie do miejsc wskazanych przez upoważnionych pracowników Zamawiającego. 2.2.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty Dodatku nr 3a do SIWZ. 2.2.4.Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy (Dodatek nr 5a do SIWZ). 2.2.5. Miejscem dostawy zamówionych produktów jest siedziba Zamawiającego 2.2.6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj. odstąpienia od zamówienia dostawy niektórych z artykułów wymienionych w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszego Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia lub zmiany ilości zamawianych artykułów w stosunku do ilości wskazanej w/w tabeli (Prawo Opcji) ze względu na brak możliwości podania dokładnej ilości osób żywionych na dzień wszczęcia postępowania. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji, wysokość całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy może być obniżona o maksymalnie 30 (słownie: trzydzieści) %, tj. Wykonawca otrzyma z tytułu realizacji umowy wynagrodzenie w kwocie równej co najmniej 70 (słownie: siedemdziesięciu) % całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy, wskazanego w §5 ust. 2 wzoru umowy. W wyniku zastosowania Prawa Opcji, całkowite wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu proporcjonalnie do niewykorzystanej części przedmiotu umowy, bez dokonywania zmian w cenach jednostkowych w poszczególnych pozycjach wskazanych w złożonym wraz z Ofertą Formularzu cenowym Wykonawcy. Z tytułu skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. 2.3. Część 3 zamówienia: „Dostawa produktów żywnościowych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Piekarach Śląskich w asortymencie: Artykuły ogólnospożywcze.” 2.3.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna (zgodna z zapotrzebowaniami Zamawiającego ) dostawa produktów żywnościowych (zwanych dalej „produktami”) dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Piekarach Śląskich w asortymencie: Artykuły ogólnospożywcze.” 2.3.2. Produkty muszą być pełnowartościowe, tj. produkty należytej jakości i świeżości, z datą przydatności do spożycia nie krótszą niż 2 tygodnie licząc od dnia dostawy. Bezpośrednio po odbiorze towaru nastąpi potwierdzenie zgodności zamawianego asortymentu ze złożonym zamówieniem. Dostawa produktów odbywać się będzie według uznania Zamawiającego w terminie do godziny 7.00 następnego dnia po dniu złożeniu przez niego zamówienia (telefonicznie, drogą faksową lub elektroniczną – e-mail) określającego rodzaj oraz ilość produktów. Częstotliwość dostaw: 2 razy w tygodniu. Dostawa produktów obejmuje również ich rozładunek i wniesienie do miejsc wskazanych przez upoważnionych pracowników Zamawiającego. 2.3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty Dodatku nr 3a do SIWZ. 2.3.4.Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy (Dodatek nr 5a do SIWZ). 2.3.5. Miejscem dostawy zamówionych produktów jest siedziba Zamawiającego 2.3.6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj. odstąpienia od zamówienia dostawy niektórych z artykułów wymienionych w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszego Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia lub zmiany ilości zamawianych artykułów w stosunku do ilości wskazanej w/w tabeli (Prawo Opcji) ze względu na brak możliwości podania dokładnej ilości osób żywionych na dzień wszczęcia postępowania. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji, wysokość całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy może być obniżona o maksymalnie 30 (słownie: trzydzieści) %, tj. Wykonawca otrzyma z tytułu realizacji umowy wynagrodzenie w kwocie równej co najmniej 70 (słownie: siedemdziesięciu) % całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy, wskazanego w §5 ust. 2 wzoru umowy. W wyniku zastosowania Prawa Opcji, całkowite wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu proporcjonalnie do niewykorzystanej części przedmiotu umowy, bez dokonywania zmian w cenach jednostkowych w poszczególnych pozycjach wskazanych w złożonym wraz z Ofertą Formularzu cenowym Wykonawcy. Z tytułu skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. 2.4. Część 4 zamówienia: „Dostawa produktów żywnościowych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Piekarach Śląskich w asortymencie: Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie.” 2.4.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna (zgodna z zapotrzebowaniami Zamawiającego ) dostawa produktów żywnościowych (zwanych dalej „produktami”) dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Piekarach Śląskich w asortymencie: Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie.” 2.4.2. Produkty muszą być pełnowartościowe, tj. produkty należytej jakości i świeżości, z datą przydatności do spożycia nie krótszą niż 2 tygodnie licząc od dnia dostawy. Bezpośrednio po odbiorze towaru nastąpi potwierdzenie zgodności zamawianego asortymentu ze złożonym zamówieniem. Dostawa produktów odbywać się będzie według uznania Zamawiającego w terminie do godziny 7.00 następnego dnia po dniu złożeniu przez niego zamówienia (telefonicznie, drogą faksową lub elektroniczną – e-mail) określającego rodzaj oraz ilość produktów. Częstotliwość dostaw: codziennie. Dostawa produktów obejmuje również ich rozładunek i wniesienie do miejsc wskazanych przez upoważnionych pracowników Zamawiającego. 2.4.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty Dodatku nr 3a do SIWZ. 2.4.4.Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy (Dodatek nr 5a do SIWZ). 2.4.5. Miejscem dostawy zamówionych produktów jest siedziba Zamawiającego 2.4.6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj. odstąpienia od zamówienia dostawy niektórych z artykułów wymienionych w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszego Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia lub zmiany ilości zamawianych artykułów w stosunku do ilości wskazanej w/w tabeli (Prawo Opcji) ze względu na brak możliwości podania dokładnej ilości osób żywionych na dzień wszczęcia postępowania. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji, wysokość całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy może być obniżona o maksymalnie 30 (słownie: trzydzieści) %, tj. Wykonawca otrzyma z tytułu realizacji umowy wynagrodzenie w kwocie równej co najmniej 70 (słownie: siedemdziesięciu) % całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy, wskazanego w §5 ust. 2 wzoru umowy. W wyniku zastosowania Prawa Opcji, całkowite wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu proporcjonalnie do niewykorzystanej części przedmiotu umowy, bez dokonywania zmian w cenach jednostkowych w poszczególnych pozycjach wskazanych w złożonym wraz z Ofertą Formularzu cenowym Wykonawcy. Z tytułu skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. 2.5. Część 5 zamówienia: „Dostawa produktów żywnościowych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1w Piekarach Śląskich w asortymencie: Mięso i produkty mięsne.” 2.5.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna (zgodna z zapotrzebowaniami Zamawiającego ) dostawa produktów żywnościowych (zwanych dalej „produktami”) dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Piekarach Śląskich w asortymencie: : Mięso i produkty mięsne 2.5.2. Produkty muszą być pełnowartościowe, tj. produkty należytej jakości i świeżości, z datą przydatności do spożycia nie krótszą niż 2 tygodnie licząc od dnia dostawy. Bezpośrednio po odbiorze towaru nastąpi potwierdzenie zgodności zamawianego asortymentu ze złożonym zamówieniem. Dostawa produktów odbywać się będzie według uznania Zamawiającego w terminie do godziny 7.00 następnego dnia po dniu złożeniu przez niego zamówienia (telefonicznie, drogą faksową lub elektroniczną – e-mail) określającego rodzaj oraz ilość produktów. Częstotliwość dostaw: 2 razy w tygodniu. Dostawa produktów obejmuje również ich rozładunek i wniesienie do miejsc wskazanych przez upoważnionych pracowników Zamawiającego. 2.5.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty Dodatku nr 3a do SIWZ. 2.5.4.Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy (Dodatek nr 5a do SIWZ). 2.5.5. Miejscem dostawy zamówionych produktów jest siedziba Zamawiającego 2.5.6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj. odstąpienia od zamówienia dostawy niektórych z artykułów wymienionych w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszego Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia lub zmiany ilości zamawianych artykułów w stosunku do ilości wskazanej w/w tabeli (Prawo Opcji) ze względu na brak możliwości podania dokładnej ilości osób żywionych na dzień wszczęcia postępowania. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji, wysokość całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy może być obniżona o maksymalnie 30 (słownie: trzydzieści) %, tj. Wykonawca otrzyma z tytułu realizacji umowy wynagrodzenie w kwocie równej co najmniej 70 (słownie: siedemdziesięciu) % całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy, wskazanego w §5 ust. 2 wzoru umowy. W wyniku zastosowania Prawa Opcji, całkowite wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu proporcjonalnie do niewykorzystanej części przedmiotu umowy, bez dokonywania zmian w cenach jednostkowych w poszczególnych pozycjach wskazanych w złożonym wraz z Ofertą Formularzu cenowym Wykonawcy. Z tytułu skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. 2.6. Część 6 zamówienia: „Dostawa produktów żywnościowych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1w Piekarach Śląskich w asortymencie: Mleko i produkty mleczarskie.” 2.6.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna (zgodna z zapotrzebowaniami Zamawiającego ) dostawa produktów żywnościowych (zwanych dalej „produktami”) dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Piekarach Śląskich w asortymencie: Mleko i produkty mleczarskie.” 2.6.2. Produkty muszą być pełnowartościowe, tj. produkty należytej jakości i świeżości, z datą przydatności do spożycia nie krótszą niż 2 tygodnie licząc od dnia dostawy. Bezpośrednio po odbiorze towaru nastąpi potwierdzenie zgodności zamawianego asortymentu ze złożonym zamówieniem. Dostawa produktów odbywać się będzie według uznania Zamawiającego w terminie do godziny 7.00 następnego dnia po dniu złożeniu przez niego zamówienia (telefonicznie, drogą faksową lub elektroniczną – e-mail) określającego rodzaj oraz ilość produktów. Częstotliwość dostaw: codziennie. Dostawa produktów obejmuje również ich rozładunek i wniesienie do miejsc wskazanych przez upoważnionych pracowników Zamawiającego. 2.6.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty Dodatku nr 3a do SIWZ. 2.6.4.Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy (Dodatek nr 5a do SIWZ). 2.6.5. Miejscem dostawy zamówionych produktów jest siedziba Zamawiającego 2.6.6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj. odstąpienia od zamówienia dostawy niektórych z artykułów wymienionych w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszego Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia lub zmiany ilości zamawianych artykułów w stosunku do ilości wskazanej w/w tabeli (Prawo Opcji) ze względu na brak możliwości podania dokładnej ilości osób żywionych na dzień wszczęcia postępowania. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji, wysokość całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy może być obniżona o maksymalnie 30 (słownie: trzydzieści) %, tj. Wykonawca otrzyma z tytułu realizacji umowy wynagrodzenie w kwocie równej co najmniej 70 (słownie: siedemdziesięciu) % całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy, wskazanego w §5 ust. 2 wzoru umowy. W wyniku zastosowania Prawa Opcji, całkowite wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu proporcjonalnie do niewykorzystanej części przedmiotu umowy, bez dokonywania zmian w cenach jednostkowych w poszczególnych pozycjach wskazanych w złożonym wraz z Ofertą Formularzu cenowym Wykonawcy. Z tytułu skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną lub więcej wybranych Części (także na całość zamówienia). 4. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 5. Zamawiający – w odniesieniu do Części 1, Części 2, Części 3, Części 4, Części 5, Części 6 zamówienia, nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 6. Zamawiający – w odniesieniu do Części 1, Części 2, Części 3, Części 4, Części 5, Części 6 zamówienia nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art.67 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15800000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w/w zakresie - w odniesieniu do Części 1, Części 2, Części 3, Części 4, Części 5, Części 6 zamówienia,
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Na potrzeby oceny ofert, oferta odnoszącą się do danej Części musi zawierać: a) Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego odpowiednio Dodatek nr 1a do SIWZ, Dodatek nr 1b do SIWZ, Dodatek nr 1c do SIWZ, Dodatek nr 1d do SIWZ, Dodatek nr 1e do SIWZ, Dodatek nr 1f do SIWZ. b) Formularz cenowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Dodatek nr 4a do SIWZ w odniesieniu do Części 1 (Załącznik nr 1 do oferty), Dodatek nr 4b w odniesieniu do SIWZ do Części 2 (Załącznik nr 1 do oferty), Dodatek nr 4c do SIWZ w odniesieniu do Części 3 (Załącznik nr 1 do oferty), Dodatek nr 4d w odniesieniu do SIWZ do Części 4 (Załącznik nr 1 do oferty), Dodatek nr 4e do SIWZ w odniesieniu do Części 5 (Załącznik nr 1 do oferty), Dodatek nr 4f w odniesieniu do SIWZ do Części 6 (Załącznik nr 1 do oferty). . c) Oświadczenie sporządzone i wypełnione według wzoru stanowiącego Dodatek nr 2 do SIWZ (Załącznik nr 2 do Oferty). d) Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) (Załącznik nr 3 do Oferty) e) Spis wszystkich załączonych dokumentów (spis treści) – zalecane, nie wymagane. 2.1 Oświadczenie stanowiące Dodatek nr 2 do SIWZ (Załącznik nr 2 do Oferty), wypełnia i podpisuje Wykonawca. 2.2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wypełnione i podpisane Oświadczenie stanowiące Dodatek nr 2 do SIWZ (Załącznik nr 2 do Oferty), składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 3. Zamawiający nie określił szczegółowych warunków udziału w postępowaniu wobec powyższego nie żąda złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadza do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 5.1.Oświadczenia oraz dokumenty dotyczące Wykonawcy/ów występujących wspólnie oraz dotyczące podwykonawców, składane na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 5.2. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. 6. Dokumenty lub oświadczenia, sporządzane w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach