Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na zakup wraz z dostawa koksu grubego o granulacji powyżej 40 mm, wartości opałowej minimum 28000kJ/kg, zawartości popiołu do 12 %, zawartości siarki do 0,7% w maksymalnej ilości do 100 ton do SOSW Jaworzno. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie, że jednorazowa dostawa koksu nie może być większa niż 10ton.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Pawła II w Jaworznie ogłasza przetarg

 • Adres: 43602 Jaworzno, ul. Wolności
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 326 177 772 , fax. 326 177 769
 • Data zamieszczenia: 2018-12-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Pawła II w Jaworznie
  ul. Wolności 11
  43602 Jaworzno, woj. śląskie
  tel. 326 177 772, fax. 326 177 769
  REGON: 19684200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sosw.jaworzno@edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: placówka oświatowa publiczna prowadzona przez gminę miasto Jaworzno

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na zakup wraz z dostawa koksu grubego o granulacji powyżej 40 mm, wartości opałowej minimum 28000kJ/kg, zawartości popiołu do 12 %, zawartości siarki do 0,7% w maksymalnej ilości do 100 ton do SOSW Jaworzno. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie, że jednorazowa dostawa koksu nie może być większa niż 10ton.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przetarg nieograniczony zakup wraz z dostawa koksu grubego o granulacji powyżej 40 mm, wartości opałowej minimum 28000kJ/kg, zawartości popiołu do 12 %, zawartości siarki do 0,7% w maksymalnej ilości do 100 ton do SOSW Jaworzno. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie, że jednorazowa dostawa koksu nie może być większa niż 10ton.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 10321000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 12. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 10000zł;/ słownie : dziesięćtysięcy złotych /. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego. Wadium (wpłata na konto Zamawiającego) musi być wniesione najpóźniej do dnia 19.12.2018r. do godz.13,00 Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: • aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej , wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert- w przypadku spółki cywilnej należy dołączyć do oferty odpis zaświadczenia o wpisie do ewidencji dla każdego wspólnika i umowę dla spółki. • koncesji, zezwolenia lub licencji, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym, zwanym dalej „ zamówieniem • aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, • aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert • aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach