Przetargi.pl
"Dostawa talonów żywieniowych dla klientów MOPS w Siemianowicach Śląskich"

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 41100 Siemianowice Śląskie, ul. Szkolna
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 765 62 00 , fax. 032 765 62 19
 • Data zamieszczenia: 2018-12-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Szkolna 17
  41100 Siemianowice Śląskie, woj. śląskie
  tel. 032 765 62 00, fax. 032 765 62 19
  REGON: 344749200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.mops.siemianowice.4bip.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Dostawa talonów żywieniowych dla klientów MOPS w Siemianowicach Śląskich"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa 9.600 sztuk znaków legitymacyjnych w postaci talonów żywieniowych o łącznej wartości nominalnej 96.000 zł, w nominałach po 10 zł. Wystawione przez Wykonawcę talony będą stanowiły zapłatę za artykuły żywnościowe oraz przemysłowe, z wyjątkiem napojów alkoholowych i papierosów. Zamawiający wymaga, żeby talony były przyjmowane w co najmniej 15 punktach handlowych prowadzących na terenie gminy Siemianowice Śląskie sprzedaż detaliczną, o której mowa w dziale 47 punktach 47.1 i 47.2 Polskiej Klasyfikacji Działalności. Ponieważ Zamawiający wyklucza możliwość zakupu wyrobów tytoniowych i napojów alkoholowych przy użyciu talonu, na talonie musi być umieszczona informacja o zakazie zakupu w/w artykułów. Termin ważności talonów nie może być krótszy, niż 6 miesięcy od daty ich dostarczenia do Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia liczby zamówionych talonów żywieniowych, w zależności od jego potrzeb. Wykonawca będzie zobowiązany dostarczać talony żywieniowe sukcesywnie, w dwunastu częściach do siedziby Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany liczby dostaw, w zależności od swoich potrzeb. Zamawiający będzie każdorazowo określał w składanym zamówieniu liczbę i wartość nominalną zamawianych talonów żywieniowych. Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć talony do siedziby Zamawiającego, w ciągu dwóch dni roboczych od dnia złożenia przez Zamawiającego zamówienia. Szczegółowe warunki i zasady realizacji zamówienia są opisane we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować zamówienie zgodnie z zapisami wzoru umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30199750-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; b) zobowiązanie podmiotu trzeciego, na którego zasobach polega Wykonawca (jeśli dotyczy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach