Przetargi.pl
Ochrona obiektu i mienia Galerii Bielskiej BWA w Bielsku-Białej

Galeria Bielska BWA ogłasza przetarg

 • Adres: 43300 Bielsko-Biała, ul. 3 Maja
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 338 125 861 , fax. 338 124 119
 • Data zamieszczenia: 2018-12-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Galeria Bielska BWA
  ul. 3 Maja 11
  43300 Bielsko-Biała, woj. śląskie
  tel. 338 125 861, fax. 338 124 119
  REGON: 7234275300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.galeriabielska.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ochrona obiektu i mienia Galerii Bielskiej BWA w Bielsku-Białej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje ochronę budynku i mienia przy ul. 3 Maja 11 w Bielsku Białej w formie bezpośredniej ochrony fizycznej oraz monitorowania sygnałów alarmowych. 2. Budynek objęty przedmiotem zamówienia jest 3-kondygnacyjny posiadający 1 klatkę schodową, powierzchnia użytkowa ogółem 968 m2, w tym 2 sale wystawowe, klubokawiarnia oraz biura. W budynku obowiązuje następujący czas pracy: a. biura 7.00-16.00. b. sale wystawowe 10.00 - 18.00 c. klubokawiarnia 10.00 - 22.00 3. Wykonawca zobowiązuje się do dozorowania obiektu w następujący sposób: całodobowy dozór i ochrona mienia poprzez monitorowanie sygnałów – informacji cyfrowych systemu alarmowego znajdującego się w siedzibie (budynku) Galerii Bielskiej BWA w Bielsku-Białej przy ul. 3 Maja 11 oraz dozór fizyczny – obsługa portierni. 4. Portiernia mieści się w holu na parterze przy ul. 3 Maja 11 – obsługa portierni obejmuje wszystkie dni tygodnia łącznie z sobotami, niedzielami i świętami – posterunek jednoosobowy, w następujący sposób: a) Obsługa portierni codziennie w godz. 18.00 – 10.00, b) Obsługa portierni lub sali wystawowej w budynku Zleceniodawcy we wszystkie poniedziałki w godz. 10.00-18.00 w umownym okresie Obsługa portierni w budynku Zleceniodawcy w godz. 10.00-18.00 w następujących dniach w 2019 r.: - 1 i 6 stycznia - 20, 21, 22 kwietnia, - 1 i 3 maja, - 15 sierpnia, - 1 i 11 listopada, - 24, 25, 26, 31 grudnia. 5. Dodatkowo przedmiot zamówienia obejmuje codzienne sprzątanie wokół budynku Galerii, w szczególności: chodnika wzdłuż całej elewacji, schodów na plac przy Galerii i przed drzwiami bocznymi budynku Galerii, chodnika wokół kasztanów, trawników poprzez zbieranie śmieci, zamiatanie liści, odśnieżanie, posypywanie piaskiem/solą chodnika w okresie zimowym. W przypadku zanieczyszczenia elewacji (za wyjątkiem pomalowania sprayem bądź farbą) lub chodnika należy je wyczyścić. Wymienione czynności Wykonawca będzie realizował własnym sprzętem i własnymi środkami czystości. Zamawiający wymaga, aby wyżej wymienione czynności były zakończone do godz. 7.00. rano. W okresie zimowym należy odśnieżać oraz posypywać piaskiem/solą również bezpośrednio po godz. 18.00. 6. Okres wykonywania usługi ochrony: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Łączna ilość godzin w tym okresie: 6352 Uwaga!: pierwszy dyżur rozpoczyna się 1 stycznia 2019 r. o godz. 10.00, a ostatni kończy 1.01.2020 r. o godz. 10.00
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79710000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Określenie warunków: wykonawca spełni ten warunek jeżeli posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, uzyskaną zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r, o ochronie osób i mienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, zostanie dokonana na podstawie analizy formalno-prawnej i merytorycznej oświadczeń i dokumentów złożonych przez wykonawcę według formuły ”spełnia – nie spełnia”.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 4 do siwz b) pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, c) Oświadczenie Wykonawcy wskazujące część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom (jeżeli dotyczy). d) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt.23 ustawy Pzp

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach