Przetargi.pl
Dostawa małego autobusu, dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy w Rzecznej

Urząd Miejski w Pasłęku ogłasza przetarg

 • Adres: 14-400 Pasłęk, Pl. Św. Wojciecha 5
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 055 2482001 , fax. 055 2483180
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Pasłęku
  Pl. Św. Wojciecha 5 5
  14-400 Pasłęk, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 055 2482001, fax. 055 2483180
  REGON: 00052444700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.paslek.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa małego autobusu, dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy w Rzecznej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa, polegająca na dostarczeniu fabrycznie nowego małego autobusu, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, 20 miejscowego (19+1 łącznie z kierowcą), dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy w Rzecznej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341210001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://paslek-um.bip-wm.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach