Przetargi.pl
Dostawa implantów ortopedycznych i utworzenie depozytu implantów - uzupełnienie

Szpital Mrągowski im. Michała Kajki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 11-700 Mrągowo, ul. Wolności 12
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 7412127 , fax. 89 7412127
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Mrągowski im. Michała Kajki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  ul. Wolności 12 12
  11-700 Mrągowo, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 7412127, fax. 89 7412127
  REGON: 51093834900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-mragowo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa implantów ortopedycznych i utworzenie depozytu implantów - uzupełnienie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa implantów ortopedycznych i utworzenie depozytu implantów, zgodnie z opisem pakietów zawartym w załączniku nr 1 specyfikacji. 2. Dostawca zobowiązuje się do udostępnienia na każdy zabieg podczas trwania umowy instrumentarium w celu umożliwienia zastosowania produktów z depozytu. 3. Na opakowaniach powinny znajdować się samoprzylepne kontrolki umożliwiające powtórne wklejenie do protokołu operacyjnego z identyfikacją danego wyrobu - nr katalogowy, producent, data ważności, nr serii. 4. Opis części zamówienia a) nie dopuszcza się składania ofert częściowych; b) oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia w danym pakiecie, określonego w załączniku nr 1 dla danego pakietu zostaną odrzucone. 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 6. Warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia: termin ważności przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331831007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-mragowo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach