Przetargi.pl
Dostawa leków i materiałów medycznych do Apteki Szpitalnej - postępowanie uzupełniające

Szpital Mrągowski im. Michała Kajki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 11-700 Mrągowo, ul. Wolności 12
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 7412127 , fax. 89 7412127
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Mrągowski im. Michała Kajki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  ul. Wolności 12 12
  11-700 Mrągowo, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 7412127, fax. 89 7412127
  REGON: 51093834900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-mragowo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa leków i materiałów medycznych do Apteki Szpitalnej - postępowanie uzupełniające
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków i materiałów medycznych do Apteki Szpitalnej zgodnie z Formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ oraz z wymaganiami podanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Kod CPV: 33600000-6 2. Opis części zamówienia: Pakiety Nr 1 - 10. a) dopuszcza się składanie ofert częściowych zgodnie z wyznaczonymi pakietami. Każdy z pakietów musi posiadać wszystkie pozycje asortymentowe. Wyjątek stanowią Pakiet nr 4 oraz Pakiet nr 9, gdzie dopuszcza się składanie ofert na poszczególne pozycje asortymentowe. b) oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w punkcie a) zostaną odrzucone; c) Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub więcej części niniejszego zamówienia. 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 4. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych w oparciu o art. 29 ust. 3 ustawy. Pod pojęciem oferty równoważnej rozumie się ofertę złożoną na preparat w postaci i dawce, a także w opakowaniu, o wielkości i rodzaju, wskazanym przez Zamawiającego. 6. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji niniejszego zamówienia w części dotyczącej transportu towaru do siedziby Zamawiającego (art. 36 ust. 4 ustawy). 7. Warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia - termin ważności przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy. 8. W przypadku, gdy lek będący przedmiotem zamówienia w momencie wyceny jest niedostępny na rynku, Wykonawca zobowiązany jest do wyceny tego leku po ostatniej obowiązującej cenie. 9. W przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.), niż zamieszczona w SIWZ; a także w przypadku, gdy wycena innych opakowań leków spełniających właściwości terapeutyczne jest korzystniejsza pod względem ekonomicznym należy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę. 10. Zamawiający wyraża zgodę na zamianę postaci proponowanych preparatów - tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie, natomiast nie wyraża zgody na zamianę fiolki na ampułki lub ampułko-strzykawki i odwrotnie. 11. Zamawiający wyraża zgodę na wycenę leku równoważnego pod względem składu chemicznego i dawki, różniący się postacią (tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie) przy zachowaniu tej samej drogi podania. Natomiast nie wyraża się zgody na powyższe w zakresie zamiany fiolki na ampułki i odwrotnie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336000006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-mragowo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach