Przetargi.pl
Dostawa lekkiego oleju opałowego typu EKOTERM PLUS

Zespół Szkół w Lelkowie ogłasza przetarg

 • Adres: 14-521 Lelkowo, Lelkowo 115
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 055 2448103 , fax. 055 2448103
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół w Lelkowie
  Lelkowo 115 115
  14-521 Lelkowo, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 055 2448103, fax. 055 2448103
  REGON: 17077296600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zs.lelkowo.webpark.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka organizacyjna Gminy Lelkowo

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa lekkiego oleju opałowego typu EKOTERM PLUS
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa lekkiego oleju opałowego w ilości do 50.000 litrów
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091351005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy którzy spełniają warunki określone w art.22 ust 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych tj. - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia 2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 3. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie - Cena 100% , maksymalną ilość 100 punktów otrzyma oferta z najniższą ceną brutto. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo Zamówień Publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryterium wyboru
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo Zamówień Publicznych, wykonawca składa następujące dokumenty: Dokumenty wymagane od dostawców: 1. oświadczenie że dostawca spełnia warunki zawarte w art.22 ust 1 oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych - zał. nr 2, 2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3. dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych. Ponadto: 1. formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1 2. oświadczenie że wykonawca akceptuje zawarty w SIWZ projekt umowy - zał. Nr 3 i zobowiązuje się w przypadku wyboru jego oferty do zawarcia jej na określonych w nim warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego, Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez konsorcjum/spółkę wykonawcy tworzący konsorcjum/spółkę zobowiązani będą najpóźniej przed zawarciem umowy na wykonanie zamówienia, do przedłożenia umowy konsorcjum/spółki, Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę/osoby uprawnione do podpisywania oferty z dopiskiem za zgodność z oryginałem..

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://zslelkowo.biposwiata.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach