Przetargi.pl
Dostawa konserw mięsnych, znak sprawy, D.Kw.2232.10.2019

Zakład Karny we Włocławku ogłasza przetarg

 • Adres: 87-809 Włocławek, ul. Bartnicka
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 542 355 055 , fax. 542 354 063
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny we Włocławku
  ul. Bartnicka 10
  87-809 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 542 355 055, fax. 542 354 063
  REGON: 31968700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zakład Karny

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa konserw mięsnych, znak sprawy, D.Kw.2232.10.2019
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mięsa i produktów mięsnych (kod CPV-15100000-9): 1) mielonka drobiowa - w puszkach samootwieralnych, o wadze 280g-300g Nomenklatura CPV: 15131000-5, Polska Norma: PN-A-82022 : 1998/Az1: 2000 Zakład Karny we Włocławku Zakład Karny w Inowrocławiu RAZEM 2600 900 3500 2) pasztet drobiowy - w puszkach samootwieralnych, o wadze 280g-300g Nomenklatura CPV: 15131310-1, Polska Norma: PN-A-82022: 1998/Az1: 2000 Zakład Karny we Włocławku Zakład Karny w Inowrocławiu RAZEM 2600 1300 3900 2. W sytuacji odmiennego nazewnictwa poszczególnych artykułów, zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania nazw własnych (firmowych) producenta, ale wyłącznie wtedy, kiedy wykonawca nie sprzedaje artykułu o wyżej wymienionej nazwie, a oferowany przez niego wyrób jest z nim tożsamy w procesie produkcji, składu, grupy technologicznej oraz odpowiada danej normie. 3. Artykuły wymienione w grupie II poz. 11 i 12 wyprodukowane bez dodatków w postaci grzybów i warzyw. 4. Realizacja dostaw ww. artykułów odbywać się będzie sukcesywnie do magazynu poszczególnych jednostek t.j. 1) Zakład Karny we Włocławku, ul. Bartnicka 10, 87-809 Włocławek, 2) Zakład Karny w Inowrocławiu, ul. G. Narutowicza 46, 88-100 Inowrocław, transportem wykonawcy i na jego koszt. Dostarczone produkty muszą spełniać ustalone normy jakościowe. 5. Należności za dostawy będą regulowane przelewami z rachunków bankowych poszczególnych Jednostek Organizacyjnych Służby Więziennej - na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie 30 dni od daty wpływu do ich siedzib prawidłowo wystawionych faktur VAT. Dane do faktury: - Zakład Karny we Włocławku, ul. Bartnicka 10, 87-809 Włocławek, NIP: 888-10-26-818, numer rachunku bankowego: 12 1010 1078 0011 9522 3000 0000; - Zakład Karny w Inowrocławiu, ul. G. Narutowicza 46, 88-100 Inowrocław, NIP: 556-27-55-953, numer rachunku bankowego: 68 1010 1078 0089 7622 3000 0000. W związku z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 r. poz.2191) każda Jednostka Organizacyjna Służby Więziennej (t.j. Zakład Karny we Włocławku, Zaklad Karny w Inowrocławiu) obowiązana jest do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesyłanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, zwanego platformą. 8. Integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia są postanowienia zawarte we wzorze umowy, który stanowi załącznik do specyfikacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie, Wykonawca składa z ofertą podpisane oświadczenie, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2 do siwz).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie dokumentu: 1) aktualnego na dzień złożenia odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp. 2) dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego. Dodatkowo zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015, poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344);

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach