Przetargi.pl
Dostawa komputerów przenośnych wraz z osprzętem dla osób niepełnosprawnych, szkoleniami, serwisem i zapewnieniem dostępu do mobilnego Internetu, realizowana w ramach projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych Ostrowa Wielkopolskiego oraz Powiatu Ostrowskiego współfinansowanego ze środków UE w ramach Działania 8.3 PO IG

Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski ogłasza przetarg

 • Adres: 63-400 Ostrów Wielkopolski, Aleja Powstańców Wielkopolskich 18
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 062 5822400, 7366241 , fax. 062 5918206
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski
  Aleja Powstańców Wielkopolskich 18 18
  63-400 Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie
  tel. 062 5822400, 7366241, fax. 062 5918206
  REGON: 00063197600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa komputerów przenośnych wraz z osprzętem dla osób niepełnosprawnych, szkoleniami, serwisem i zapewnieniem dostępu do mobilnego Internetu, realizowana w ramach projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych Ostrowa Wielkopolskiego oraz Powiatu Ostrowskiego współfinansowanego ze środków UE w ramach Działania 8.3 PO IG
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa komputerów przenośnych wraz z osprzętem dla osób niepełnosprawnych, szkoleniami, serwisem i zapewnieniem dostępu do mobilnego Internetu, realizowana w ramach projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych Ostrowa Wielkopolskiego oraz Powiatu Ostrowskiego współfinansowanego ze środków UE w ramach Działania 8.3 PO IG. 1. Opis przedmiotu zamówienia: 1) dostawa 30 sztuk komputerów przenośnych (wraz z zawartym w nich standardowym oprogramowaniem systemowym i biurowym), 2) dostawa 30 zestawów osprzętu umożliwiającego korzystanie z komputera osobom niepełnosprawnym (Uczestnikom Projektu) - w tym: a) zestaw nr 1 - 22 sztuki, b) zestaw nr 2 - 8 sztuk, 3) przeprowadzenie cyklu szkoleń (3 moduły tematyczne), skierowanych do Uczestników Projektu i/lub ich opiekunów z zakresu obsługi komputera i dostarczanego wraz z nim osprzętu, 4) świadczenie usług serwisowych (zgodnie z zakresem i częstotliwością czynności serwisowych określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 6 do SIWZ. 5) zapewnienia dostępu do mobilnego internetu przez okres 24 miesięcy dla 30 Uczestników Projektu (wraz z dostawą dodatkowych urządzeń i oprogramowania - jeśli wymagane) - lokalizacje gospodarstw domowych, w których musi bezproblemowo funkcjonować dostarczane łącze internetowe wskazane są w załączniku nr 7 do SIWZ. Uwaga! Komputery wraz z dostarczanym w ramach zamówienia osprzętem, oprogramowaniem i pozostałymi urządzeniami, zostaną po ich dostawie na podstawie bezpłatnej umowy użyczenia przekazane Uczestnikom Projektu i podłączone do internetu w ich gospodarstwach domowych. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 6 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302131006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium w wysokości: 4.750,00 zł (słownie: cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/cache/15//1124/1216/6353/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach