Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego oraz materiałów eksploatacyjnych do Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim

Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim ogłasza przetarg

 • Adres: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 62 7378400 , fax. 62 7378433
 • Data zamieszczenia: 2016-07-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
  al. Powstańców Wielkopolskich 16 16
  63-400 Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie
  tel. 62 7378400, fax. 62 7378433
  REGON: 25086404300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-ostrowski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego oraz materiałów eksploatacyjnych do Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Urządzenie wielofunkcyjne laserowe kolorowe szt. 1; Komputer przenośny typu laptop szt. 1; Zestaw materiałów eksploatacyjne do drukarki OKI MC562dn - 2 kpl.; Zestaw głośników komputerowych w systemie 2.1 - 1 szt.; Dyktafon cyfrowy 1 szt.; Pamięć USB Flash (Pendrive) o pojemności 16 GB 120 szt.; Pamięć USB Flash (Pendrive) z szyfrowaniem danych w standardzie 256-bit AES, USB 3.0 3 szt.; Dysk zewnętrzny 250 GB 3 szt. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik do siwz; Komputer przenośny typu laptop/netbook szt. 1 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik do siwz
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302131006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat-ostrowski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach