Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego do Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu

Urząd Kontroli Skarbowej w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 61-845 Poznań, ul. Strzelecka 2/6
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 8583100 , fax. 61 6610545
 • Data zamieszczenia: 2015-11-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Kontroli Skarbowej w Poznaniu
  ul. Strzelecka 2/6 2/6
  61-845 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8583100, fax. 61 6610545
  REGON: 63201317000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.poznan.kskarbowa.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego do Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: - dostawa fabrycznie nowego komputera przenośnego z zasilaczem zewnętrznym wraz z fabrycznie nową myszką komputerową i pakietem biurowym- ilość 4 szt, - dostawa Switcha 8 - portowego - 15 szt, Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w części II SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302131006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 7 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres dodatkowej gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.poznan.kskarbowa.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach