Przetargi.pl
Dostawa komputerów i serwerów

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej ogłasza przetarg

 • Adres: 61-767 Poznań, ul. Masztalarska 3
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 8215261 , fax. 061 8215566
 • Data zamieszczenia: 2015-12-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej
  ul. Masztalarska 3 3
  61-767 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 061 8215261, fax. 061 8215566
  REGON: 00068449300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.psp.wlkp.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Administracja rządowa zespolona

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa komputerów i serwerów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych dwóch serwerów plików, 7 laptopów ultrabook oraz 5 zestawów komputerowych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na następujące części: Część A: Dostawa serwera RACK 1U. Część B: Dostawa serwera 2U dla KW PSP Poznań. Część C: Dostawa 7 laptopów ultrabook o przekątnej 13,3 cala z systemem operacyjnym. Część D: Dostawa 5 zestawów komputerowych - jednostka komputerowa, monitor, system operacyjny
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302131006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie będzie żądać od Wykonawcy wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.psp.wlkp.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach