Przetargi.pl
Dostawa komory starzeniowej wyposażonej w lampy ksenonowe w ramach realizacji projektu nr RPMP.01.01.00-12-077/19-00-XVII/20/FE/20 pn. "Utworzenie Regionalnego Zespołu Akredytowanych Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej"

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 31-155 Kraków, ul. Warszawska
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 628 26 56; 628 22 20 , fax. 12 6282072
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych
  ul. Warszawska 24
  31-155 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 628 26 56; 628 22 20, fax. 12 6282072
  REGON: 00000156003300
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pk.edu.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa komory starzeniowej wyposażonej w lampy ksenonowe w ramach realizacji projektu nr RPMP.01.01.00-12-077/19-00-XVII/20/FE/20 pn. "Utworzenie Regionalnego Zespołu Akredytowanych Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa komory starzeniowej wyposażonej w lampy ksenonowe o następujących parametrach: 1. Wymiary zewnętrze maks. (szer. x wys. x gł.): 91,4×190×100 cm – komora musi zamieścić się przez standardowe drzwi. 2. Waga do 250 kg. 3. Zasilanie trójfazowe 400V, 50Hz, 32A lub 63A. 4. lampy ksenonowe łukowe wytwarzające najbardziej zbliżone do rzeczywistego pełne widmo światła słonecznego obejmujące promieniowanie ultrafioletowe, światło widzialne i promieniowanie podczerwone (3 szt.) zamontowane nad płasko ułożonymi badanymi próbkami, o łącznej mocy min. 5,4 kW, chłodzone powietrzem o żywotności min. 3000 godzin każda. 5. Powierzchnia ekspozycji ponad 3000 cm2 (min. 70 x 40 cm) umożliwiająca badanie próbek trójwymiarowych o wysokości ponad 10 cm. 6. Urządzenie umożliwia przeprowadzenie testów zgodnie z następującymi normami: ISO 4892-2, ISO 11341, ISO 16474-2, VW PV 1306. 7. Kontrola natężenia promieniowania przez czujnik TUV (300-400nm) o zakresie natężenia 20-125 W/m2. 8. Czarny wzorzec IBP/BST o zakresie regulacji temperatury min. 25-110°C. 9. Kontrola temperatury powietrza w komorze w zakresie: • dla cyklu z naświetlaniem 35-65°C • dla cyklu bez naświetlania 25-50°C. 10. Układ do zraszania próbek/wilgotności. 11. Kontrola wilgotności w komorze w zakresie min. 20-90%. 12. Filtry zapewniające zewnętrzne światło słoneczne – ilość zgodna z ilością lamp. 13. System kalibracyjny umożliwiający kalibrację w punktach kontrolnych: 340nm, 420nm oraz TUV (300-400nm) wraz z wymaganymi czujnikami w tym czujnik TUV (300-400nm). 14. Kalibracyjny czujnik temperatury powietrza/wilgotności względnej. 15. Oprogramowanie w języku polskim umożliwiające odczyt wyników na zewnętrznym komputerze oraz ich eksport do programów typu xls lub ASCII. 16. Dostawa, instalacja i przeszkolenie z obsługi u klienta. 17. Co najmniej 5 letnia gwarancja dostępności części zamiennych w tym lamp. 18. Autoryzowany serwis producenta na terenie kraju. Wymagany okres gwarancji: co najmniej 2 lata, licząc od podpisania protokołu odbioru. Warunki realizacji zamówienia zostały zawarte również w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38970000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wypełniony i podpisany formularz oferty– Załącznik nr 4 do SIWZ. 2) Opcjonalnie, jeśli występuje pełnomocnik – pełnomocnictwo (składane w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii) dla osoby reprezentującej w niniejszym postępowaniu Wykonawcę (w przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy) lub pełnomocnictwo dla osoby lub podmiotu reprezentującego kilku Wykonawców składających ofertę wspólną (w przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy). 3) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o Podwykonawcach w: „Oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania” – załącznik nr 2 do SIWZ, dla każdego z tych Podwykonawców. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zrealizować przedmiot zamówienia z udziałem Podwykonawców, Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę tych firm Podwykonawców, zgodnie z treścią „Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania” – załącznik nr 2 do SIWZ. 4) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), przekazuje Zamawiającemu Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 3 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach