Przetargi.pl
: „Przebudowa drogi gminnej nr 601466K (działka nr 143) ul. Na Brzezie na odcinku 185,39mb, od km 0+000,00 do km 0+185,39, w miejscowości Modlniczka, Gmina Wielka Wieś. Przebudowa drogi gminnej nr 6014467K (działka nr 1/1 i 1/2) ul. Słowiańska na odcinku 267,29 mb, od km 0+000,00 do km 0+267,29, w miejscowości Modlniczka, Gmina Wielka Wieś.”

Gmina Wielka Wieś ogłasza przetarg

 • Adres: 32-085 Szyce, Plac Wspólnoty
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 4191704 wew. 130 , fax. 124 191 705
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wielka Wieś
  Plac Wspólnoty 1
  32-085 Szyce, woj. małopolskie
  tel. 012 4191704 wew. 130, fax. 124 191 705
  REGON: 55178600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wielka-wies.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  : „Przebudowa drogi gminnej nr 601466K (działka nr 143) ul. Na Brzezie na odcinku 185,39mb, od km 0+000,00 do km 0+185,39, w miejscowości Modlniczka, Gmina Wielka Wieś. Przebudowa drogi gminnej nr 6014467K (działka nr 1/1 i 1/2) ul. Słowiańska na odcinku 267,29 mb, od km 0+000,00 do km 0+267,29, w miejscowości Modlniczka, Gmina Wielka Wieś.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa drogi gminnej nr 601466K (działka nr 143) ul. Na Brzezie na odcinku 185,39mb, od km 0+000,00 do km 0+185,39, w miejscowości Modlniczka, Gmina Wielka Wieś. Przebudowa drogi gminnej nr 6014467K (działka nr 1/1 i 1/2) ul. Słowiańska na odcinku 267,29 mb, od km 0+000,00 do km 0+267,29, w miejscowości Modlniczka, Gmina Wielka Wieś.” Zadanie to realizowane będzie na podstawie: - zgłoszenia robót budowlanych AB.V.6743.3.138.2020.AD z dnia 03 sierpnia 2020 roku - dokumentacji projektowej wykonanej na zlecenie Gminy Wielka Wieś przez VEGMAR Jakub Krawczyk z siedzibą ul. Dembego 12 lok 14, 02-796 Warszawa - dat. Lipiec 2020 roku stanowiącej załącznik do SIWZ 1.1 Zakres rzeczowy zadania obejmuje w szczególności: - prace przygotowawcze i rozbiórkowe w tym przepustów, odwodnienia, zjazdów w pasie dróg - wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi, odwodnieniem liniowym, studniami rewizyjnymi, -wykonanie chodnika z kostki betonowej -inne prace w tym: umocnienie skarp płytami ażurowymi, prace pomiarowe, prace ziemne, wprowadzenie organizacji robót na czas budowy oraz docelowej na przebudowywanym odcinku drogi. - wykonanie nakładki asfaltowej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: - pieniądzu; - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm. 4.W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniądza, wpłaty należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, tj.: Urząd Gminy Wielka Wieś, 32-085 Szyce,: Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie Oddział Wielka Wieś Nr 57859100070040059187860094 5.Wadium wnoszone w innej formie, należy złożyć w formie oryginału w Wydziale Finansowym Urzędu Gminy Wielka Wieś, 32-085 Szyce, Pl. Wspólnoty 1, pok. 107, I piętro najpóźniej do dnia 02.10.2020r. do godz. 9:30.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Formularz „OFERTA” – załącznik nr 1 do SIWZ. 2.Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie 3.Oświadczenia wymagane postanowieniami Rozdziału VIII ust. 1 SIWZ 4 Kosztorys ofertowy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach