Przetargi.pl
ZAKUP I SUKCESYWNA DOSTAWA WAPNA O BARDZO WYSOKIEJ REAKTYWNOŚCI DLA ZAKŁADU KOMUNALNEGO W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

Zakład Komunalny w Suchej Beskidzkiej ogłasza przetarg

 • Adres: 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Wadowicka
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 338 744 770 , fax. 338 744 790
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Komunalny w Suchej Beskidzkiej
  ul. Wadowicka 4
  34-200 Sucha Beskidzka, woj. małopolskie
  tel. 338 744 770, fax. 338 744 790
  REGON: 70528650000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zk-suchap.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zakład Komunalny podległy Administracji Samorządowej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAKUP I SUKCESYWNA DOSTAWA WAPNA O BARDZO WYSOKIEJ REAKTYWNOŚCI DLA ZAKŁADU KOMUNALNEGO W SUCHEJ BESKIDZKIEJ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa wapna o bardzo wysokiej reaktywności dla Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej. Planowana ilość zamówenia wapna w 2021 roku wyniesie ok. 1248 t (+/-20%). Wapno dostarczane będzie sukcesywnie w odstępach ok. tygodniowych w ilościach ok. 26t na tydzień. Dostawy realizowane będą cysternami samowyładowczymi. Dostawca zapewni pneumatyczne wyładowanie wapna do silosów z przyłączem dostosowanym do instalacji Zamawiającego (złącze strażackie Ø75mm). Wszelkie koszty transportu, zabezpieczenia ładunku, ubezpieczenia, rozładunku ponosi Dostawca. Wyładunki muszą odbywać się zawsze pod nadzorem Zamawiającego. Dostawy odbywać się będą w dni robocze w godzinach pracy oczyszczalni tj. od 7:00 do 15:00 po wcześniejszym przesłaniu zamówienia w formie e-maila na podany w ofercie i umowie adres w terminie maksymalnie trzech dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Dostawy realizowane będą loco Zakład Komunalny w Suchej Beskidzkiej, ul. Wadowicka 4. Przy każdorazowej dostawie Dostawca dostarczy Zamawiającemu świadectwo jakości danej partii dostarczanego wapna, które będzie zawierało co najmniej parametry zadeklarowane w ofercie oraz odczyt z ważenia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania kontroli jakościowej oraz ilościowej dostarczonej partii wapna. 2. Parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia: Reaktywność t60 – maksymalnie 45 sekund CaO + MgO - min. 93,0% MgO – max. 1,0% SO3 - max. 0,5% CO2 - max. 4,0% Sito 0,09 mm- max 6,0% Sito 0,2 mm max 1,0% 3. Podane parametry techniczno - użytkowe podane w niniejszej specyfikacji są wymagane. Nieposiadanie lub niespełnienie jakiegokolwiek parametru daje podstawy Zamawiającemu do odrzucenia oferty. 4. Wymagane świadectwa i atesty. 4.1 Oferowane przez wykonawcę wapno ma posiadać certyfikat wydany przez jednostkę notyfikowaną w UE (z aktualną datą ważności i identyfikującą producenta i typ wyrobu) lub deklarację zgodności z wymogami dyrektyw Unii Europejskiej. Dokumenty załączone w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski. UWAGA! Przedstawiony powyżej rzeczowy i ilościowy zakres przedmiotu zamówienia został określony orientacyjnie. Zamawiający ma prawo zmienić zakres rzeczowy i finansowy przedmiotu zamówienia bez konsekwencji finansowych. Takie zmiany ilości są przewidziane umową – rozliczenie nastąpi za faktycznie dostarczony przedmiot zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44921210-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału dotyczące posiadania odpowiednich zezwoleń – Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada zdolności techniczne lub zawodowe – oświadczenie o spełnieniu tego warunku wg załącznika nr 5. Zamawiający określa minimalną ilość zrealizowanych dostaw w okresie trzech lat na 1500 ton.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu świadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, określonych w dalszej części SIWZ, potwierdzających, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach