Przetargi.pl
Dostawa klisz rtg i odczynników do obróbki rtg

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej ogłasza przetarg

 • Adres: 36-100 Kolbuszowa, ul. Grunwaldzka 4
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 2271222 , fax. 17 2271233
 • Data zamieszczenia: 2014-08-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej
  ul. Grunwaldzka 4 4
  36-100 Kolbuszowa, woj. podkarpackie
  tel. 17 2271222, fax. 17 2271233
  REGON: 00030450400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.kolbuszowa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa klisz rtg i odczynników do obróbki rtg
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  L.P. ASORTYMENT Jm Ilość 1. Błony Rtg 18x24/100 do obróbki automatycznej op. 35 2. Błony Rtg 24x30/100 do obróbki automatycznej op. 60 3. Błony Rtg 30x40/100 do obróbki automatycznej op. 30 4. Błony Rtg 35x35/100 do obróbki automatycznej op. 19 5. Błony Rtg 35x43/100 do obróbki automatycznej op. 50 6. Błony Rtg 18x43/100 do obróbki automatycznej op. 15 7. Błony stomatologiczne 3x4/150 op. 3 8. Błona do drukarki DRYSTAR 5500 rozm.35 x 43/100 op. 6 9. Utrwalacz 2 x 20 l op. 48 10. Wywoływacz 2x20l Op. 38
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 323541103
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.kolbuszowa.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach