Przetargi.pl
BŁONY I ODCZYNNIKI RTG DLA ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy ogłasza przetarg

  • Adres: 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91
  • Województwo: podkarpackie
  • Telefon/fax: tel. 014 6808224 , fax. 014 6808224
  • Data zamieszczenia: 2015-11-27
  • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

  • I.1. Nazwa i adres: Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy
    ul. Krakowska 91 91
    39-200 Dębica, woj. podkarpackie
    tel. 014 6808224, fax. 014 6808224
    REGON: 85164350300000
  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz-debica.pl
  • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

  • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
  • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
    BŁONY I ODCZYNNIKI RTG DLA ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY
  • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
  • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
    BŁONY I ODCZYNNIKI RTG DLA ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ - poz. 1 - 13
  • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 323541103
  • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
  • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
  • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
  • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

  • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
  • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
  • IV.2. Kryteria oceny ofert
  • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: OKRES STABILNOŚCI OFEROWANYCH CEN (bez ich podwyższania) OD DATY ZAWARCIA UMOWY
  • IV.3. Informacje administracyjne
  • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zoz-debica.pl
  • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach