Przetargi.pl
Dostawa błon ogólnodiagnostycznych i specjalistycznych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ogłasza przetarg

 • Adres: 39-400 Tarnobrzeg, ul. Szpitalna 1
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 15 8123208 , fax. 15 8123209
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
  ul. Szpitalna 1 1
  39-400 Tarnobrzeg, woj. podkarpackie
  tel. 15 8123208, fax. 15 8123209
  REGON: 00031257300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitaltbg.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa błon ogólnodiagnostycznych i specjalistycznych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa błon ogólnodiagnostycznych i specjalistycznych, w tym: błony typu Kodak DVM do drukarki DryView 5850, błony DRYSTAR DT2B do drukarki DRYSTAR AXYS, błony do drukarki DRYSTAR 3000 i inne oraz odczynniki rengenowskie. II. Opis przedmiotu zamówienia: 1. Kod CPV wg Wspólnego Słownika Zamówień: 32354110-3 Klisza rentgenowska 24931240-3 Utrwalacze do zdjęć rentgenowskich 24931230-0 Wywoływacze do zdjęć rentgenowskich 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy - Błony ogólnodiagnostyczne i specjalistyczne. 3. Opis techniczny asortymentu ujętego w Formularzu cenowym, stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. 1) Wykonawca dostosowuje mieszalnik odczynników Chemix do oferowanych odczynników na własny koszt 2) W przypadku konieczności dostosowania systemu AEC posiadanego mammografu do wypożyczanych kaset mammograficznych, Wykonawca wykona to na własny koszt. 4. Wymagania techniczne dotyczące błon RTG do współpracy z dostarczanymi kasetami. 1) Błony RTG ogólnodiagnostyczne do obróbki maszynowej o parametrach wymagalnych: a) każda błona oznakowana na krawędzi co najmniej nazwą/logo producenta oraz typem błony b) gęstość optyczna minimalna nie większa niż 0,22 D c) gęstość optyczna maksymalna większa niż 3,0 D d) kontrast średni (gradient) większa niż 2,6; e) temperatura wywoływania do 350 C f) opakowania typu próżniowego. 2) Błony stomatologiczne o parametrach wymagalnych: a) każda błona zapakowana w kopertkę wodoodporną z miękkiego tworzywa sztucznego; b) klasa czułości F. 3) Błony RTG mammograficzne do obróbki maszynowej o parametrach wymagalnych: a) każda błona oznakowana charakterystycznym /wcięciem/ na krawędzi; b) czułe na światło zielone c) gęstość optyczna minimalna nie większa niż 0,21 d) gęstość optyczna maksymalna większa niż 4,5 e) kontrast średni (gradient) większa niż 3,8 f) temperatura wywoływania 320 C do 350 C; g) błona dostosowana do szybkości ekranów dostarczanych kaset i im dedykowana h) pakowanie filmów typu próżniowego. 4) Błony pantomograficzne o wymaganych parametrach: a) zielonoczułe b)każda błona oznakowana na krawędzi co najmniej nazwa/logo producenta oraz typem błony. 5) Odczynniki: regenerator wywoływacza, starter wywoływacza, utrwalacz o parametrach wymagalnych: a) odczynniki tego samego producenta co błony b) przystosowane do rozcieńczania wodą wodociągową c) odczynniki wieloskładnikowe o dużej trwałości roztworów roboczych d) odczynniki muszą posiadać arkusz substancji niebezpiecznej e) opakowania kaucjonowane f) wielkość opakowań regeneratorów ogólnodiagnostycznych: 1 x 20 lub 1 x 25 l roztworu roboczego g) wielkość opakowań odczynników stomatologicznych: 1 x 5 litr gotowego roztworu roboczego h) butelki startera nie większe niż 1 litr. 5. Wykonawca zobowiązany jest do podania wszystkich wymaganych informacji - należy podać producenta, typ, rodzaj, numer katalogowy oferowanego asortymentu. 6. Niespełnienie wartości wymaganych skutkować będzie odrzuceniem oferty. 7. Podane w SIWZ typy i nazwy producentów są przykładowe i należy je traktować jako nieobowiązujące. Parametry wskazanego przez Zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. Wykonawca może zaoferować równoważne produkty, pod warunkiem że będą posiadały nie gorsze parametry techniczne niż opisane i podane w SIWZ. 8. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje produkt równoważny, ma obowiązek zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907) wykazać, że spełnia on wymagania określone w SIWZ na przedmiotowe zamówienie. 9. Produkt równoważny zaoferowany przez Wykonawcę musi być kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego drukarkami oraz w przypadku posiadania nowych drukarek będących na gwarancji, Zamawiający wymaga błon zalecanych przez producenta. 10. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 323541103
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitaltbg.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach