Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania lokalu przy ul. Kopernika 16 na pomieszczenia biurowe oraz wykonanie przyłącza teletechnicznego - ETAP I

Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa ogłasza przetarg

 • Adres: 35-064 Rzeszów, Rynek 1
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 8754636 , fax. 017 8754634
 • Data zamieszczenia: 2014-08-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
  Rynek 1 1
  35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 017 8754636, fax. 017 8754634
  REGON: 00065061400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzeszow.pl; bip.erzeszow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania lokalu przy ul. Kopernika 16 na pomieszczenia biurowe oraz wykonanie przyłącza teletechnicznego - ETAP I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie I etapu robót budowlanych obejmujących piwnice w całości oraz część parteru, polegających na przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania lokalu przy ul. Kopernika 16 na pomieszczenia biurowe. Powierzchnia użytkowa istniejącego lokalu objętego etapem I wynosi 192,32 m?. Przebudowa budynku przy ul. Kopernika 16 w związku ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego lokalu użytkowanego wcześniej jako warsztaty szkolne Zespołu Szkół Gospodarczych na pomieszczenia biurowe, działka nr 755 i 758 obr. 207 w Rzeszowie oraz wykonanie przyłącza teletechnicznego zlokalizowanego na działkach nr. 747, 745, 755, 758, 773/1, 769/4, 769/2, 786/2, 742 obr. ewid. 207 w Rzeszowie łączącego budynek przy ul. Kopernika 16 z budynkami przy ul. Kopernika 15, ul. Okrzei 1 i ul. Mickiewicza 11. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania w imieniu Gminy Miasto Rzeszów zezwolenia na prowadzenia robót w pasie drogowym i umieszczenia w pasie drogowym instalacji oraz wykonania projektu organizacji ruchu i przedstawienie go do zatwierdzenia przez organ zarządzający ruchem, dokonania innych czynności W zakres robót związanych z wykonaniem przyłącza teletechnicznego wchodzi wykonanie rur ochronnych pod skrzyżowaniami i drogami fi110, wprowadzenie do kanału zbiorczego przebiegającego krytym odcinkiem potoku Mikośka oraz budynków wykonanego przyłącza, wykonanie kanalizacji wtórnej fi32/2,9 koloru czarnego z paskami koloru czarnego oraz czerwonego dla kabli odpowiednio światłowodowych oraz miedzianych, wyposażenie szaf w sprzęt pasywny wraz z montażem, montaż kabli w szafach teletechnicznych (panele światłowodowe i listwy łącznikowe), pomiary kabli światłowodowych oraz kabli miedzianych. Zmianie ulega sposób użytkowania, układ i rozmieszczenie pomieszczeń oraz powierzchnia użytkowa na kondygnacjach piwnicy oraz części parteru budynku mieszczącego się przy ul. Kopernika 16 w Rzeszowie. Roboty budowlane obejmują wymianę: stolarki drzwiowej, istniejących posadzek, przebudowę węzłów sanitarnych, poszerzenie części otworów drzwiowych oraz zamurowanie otworów, wykończenie pomieszczeń zgodnie z projektem, skucie części tynków oraz płytek ceramicznych i wykonanie nowych tynków, wykonanie balustrady, wykonanie wentylacji mechanicznej, instalacji wod-kan., elektrycznej i izolacji zgodnie z dokumentacją projektową w zakresie piwnic oraz części parteru zgodnie z wydzieleniem I etapu, stanowiące załączniki do SIWZ Budynek znajduje się na działce, która objęta jest decyzją o wpisie do Rejestru Zabytków Układu Urbanistycznego Rzeszowa pod nr A - 325 z dnia 30.01.1969 r. UWAGA: wyposażenie meblowe nie jest objęte przedmiotem zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 000,- zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 2. Wadium należy wnieść do upływu terminu składania ofert oznaczonego datą i godziną. Niewniesienie wadium do upływu terminu składania ofert oznaczonego datą i godziną skutkuje wykluczeniem wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 Pzp. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zmianami). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Urzędu Miasta Rzeszowa PEKAO S.A. I Oddział w Rzeszowie nr rachunku: 26 1240 1792 1111 0010 0486 8652 (Sumy depozytowe Urzędu Miasta Rzeszowa). Tytuł przelewu winien umożliwić identyfikację przetargu, którego dotyczy wadium, oraz określać podmiot w którego imieniu jest wpłacane - w przypadku jeśli przelewu nie dokonuje Wykonawca składający ofertę. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu rozumie się gdy w oznaczonym terminie, tj. do upływu terminu składania ofert (oznaczonego datą i godziną) nastąpi uznanie kwoty wadium na rachunku bankowym Zamawiającego. 4. Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć w sekretariacie Wydziału Zamówień Publicznych przy ul. Joselewicza 4, pok. nr 13 w formie oryginału. Prosimy nie załączać do oferty oryginału gwarancji lub poręczenia. Wadium w formie poręczenia lub gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą, a beneficjentem takich dokumentów musi być Zamawiający. Gwarancja/poręczenie musi być podpisana przez przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być złożony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji (poręczenia winno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu, na jego pierwsze żądanie, pełnej kwoty wadium we wszystkich okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp. 5. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadku gdy: 1) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy 3) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Ponadto Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp lub pełnomocnictwa, chyba, ze udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 6. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub po unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Pzp. Wadium wniesione w formie przelewu, będzie zwracane na konto z którego wpłynęło, o ile Wykonawca nie wskaże innego numeru konta. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.erzeszow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach