Przetargi.pl
Dostawa igieł specjalistycznych i przyrządów do przetaczania - powtórka

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-081 Lublin, Stanisława Staszica
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. +48815344610 , fax. +48815324153
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie
  Stanisława Staszica 16
  20-081 Lublin, woj. lubelskie
  tel. +48815344610, fax. +48815324153
  REGON: 43102923400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://portal.smartpzp.pl/spsk1

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa igieł specjalistycznych i przyrządów do przetaczania - powtórka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa igieł specjalistycznych i przyrządów do przetaczania, którego szczegółowy opis i zakres zawarto w Załączniku nr 1-4 do SIWZ. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Za ofertę równoważną Zamawiający będzie uważał osprzęt kompatybilny ze sprzętem posiadanym przez Zamawiającego, o parametrach jakościowych nie niższych niż opisane oraz funkcjonalności, przeznaczeniu i zastosowaniu wymaganym w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga wskazania pozycji, w których zastosowano rozwiązania równoważne. 4. W przypadku gdy w dokumentacji zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy produktów, normy - Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych, pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych równych lub wyższych od określonych w dokumentacji. 5. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do produktów opisywanych przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w ofercie, w sposób nie budzący wątpliwości, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp). 6. Termin ważności dostarczanego asortymentu musi wynosić – min. 12 miesięcy licząc od daty dostawy towaru do siedziby Zamawiającego. 7. Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia posiadał wszelkie wymagane prawem dopuszczenia do stosowania, pozwolenia, atesty, certyfikaty. 8. Zamawiający wymaga aby oferowany przedmiot zamówienia spełniał następujące warunki (jeżeli dotyczy to jego specyfiki): a) pakowany oddzielnie (pojedynczo), b) na każdym pojedynczym opakowaniu musi być zaznaczone, że jest to produkt sterylny jednorazowego użytku lub biologicznie czysty jednorazowego użytku, c) każde pojedyncze opakowanie musi zawierać opis w języku polskim, d) na każdym pojedynczym opakowaniu musi być umieszczona trwała i czytelna data ważności oraz numer seryjny, e) każde pojedyncze opakowanie musi zawierać instrukcje użytkowania w języku polskim.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141320-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach