Przetargi.pl
Dostawa igieł i strzykawek j. uż., staplerów j. uż. do szwu liniowego i okrężnego, osłon na głowicę USG, zestawów sterylnych do zabiegów PRP, prześcieradeł i koców ogrzewających jednorazowego j. uż., procedur laboratoryjnych i badań cytologicznych, rur karbowanych , aparatów do infuzji leków światłoczułych, plastrów i drenów do polisomnografu, past i żeli do przygotowania skóry przed terapią, rurek intubacyjnych polarnych, południowych i ustnych z mankietem, przyrządów do nakłucia jamy opłucnej, igieł do aspiracji szpiku kostnego, półautomatycznych igieł typu TRU-CUT, jednorazowych pomp do podawania leku materiałów zużywalnych i układów oddechowych do aparatu Infant Flow SiPAP system LP, testów do wykrywania narkotyków w próbce moczu, strzykawek przeznaczonych do żywienia centralnego.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej ogłasza przetarg

 • Adres: 21-500 Biała Podlaska, ul. Terebelska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 834 147 296 , fax. 834 147 297
 • Data zamieszczenia: 2018-06-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej
  ul. Terebelska 57-65
  21-500 Biała Podlaska, woj. lubelskie
  tel. 834 147 296, fax. 834 147 297
  REGON: 67670800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalbp.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa igieł i strzykawek j. uż., staplerów j. uż. do szwu liniowego i okrężnego, osłon na głowicę USG, zestawów sterylnych do zabiegów PRP, prześcieradeł i koców ogrzewających jednorazowego j. uż., procedur laboratoryjnych i badań cytologicznych, rur karbowanych , aparatów do infuzji leków światłoczułych, plastrów i drenów do polisomnografu, past i żeli do przygotowania skóry przed terapią, rurek intubacyjnych polarnych, południowych i ustnych z mankietem, przyrządów do nakłucia jamy opłucnej, igieł do aspiracji szpiku kostnego, półautomatycznych igieł typu TRU-CUT, jednorazowych pomp do podawania leku materiałów zużywalnych i układów oddechowych do aparatu Infant Flow SiPAP system LP, testów do wykrywania narkotyków w próbce moczu, strzykawek przeznaczonych do żywienia centralnego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa igieł i strzykawek j. uż., staplerów j. uż. do szwu liniowego i okrężnego, osłon na głowicę USG, zestawów sterylnych do zabiegów PRP, prześcieradeł i koców ogrzewających jednorazowego j. uż., procedur laboratoryjnych i badań cytologicznych, rur karbowanych , aparatów do infuzji leków światłoczułych, plastrów i drenów do polisomnografu, past i żeli do przygotowania skóry przed terapią, rurek intubacyjnych polarnych, południowych i ustnych z mankietem, przyrządów do nakłucia jamy opłucnej, igieł do aspiracji szpiku kostnego, półautomatycznych igieł typu TRU-CUT, jednorazowych pomp do podawania leku materiałów zużywalnych i układów oddechowych do aparatu Infant Flow SiPAP system LP, testów do wykrywania narkotyków w próbce moczu, strzykawek przeznaczonych do żywienia centralnego w podziale na 19 części.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141320-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Część 1 – 2 500,00 zł; słownie zł : dwa tysiące pięćset; Część 2 – 1 100,00 zł; słownie zł: jeden tysiąc sto; Część 3 – 1 250,00 zł: słownie zł: jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt; Część 4 – 300,00 zł: słownie zł: trzysta; Część 5 – 150,00 zł: słownie zł: sto pięćdziesiąt; Część 6 – 200,00 zł: słownie zł: dwieście; Część 7 – 150,00 zł: słownie zł: sto pięćdziesiąt; Część 8 – 150,00 zł: słownie zł: sto pięćdziesiąt; Część 9 – 150,00 zł: słownie zł: sto pięćdziesiąt; Część 10 – 100,00 zł: słownie zł: sto; Część 11 – zamawiający nie żąda wniesienia wadium; Część 12 – zamawiający nie żąda wniesienia wadium; Część 13 – zamawiający nie żąda wniesienia wadium; Część 14 – zamawiający nie żąda wniesienia wadium; Część 15 – 300,00 zł: słownie zł: trzysta; Część 16 – zamawiający nie żąda wniesienia wadium; Część 17 – 500,00 zł; słownie zł : pięćset; Część 18 – zamawiający nie żąda wniesienia wadium; Część 19 – zamawiający nie żąda wniesienia wadium;
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunków w ww. zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: I. OŚWIADCZENIE WSTĘPNE WYKONAWCY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ: Informacje zawarte we wstępnym oświadczeniu stanowić będą wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do siwz (oryginał dokumentu). 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VI A ust. 1 siwz składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia zgodnie z załącznikiem nr 3 do siwz (oryginał dokumentu). 3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VI A ust. 1 siwz, zgodnie z załącznikiem nr 3 do siwz. II. INNE DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ: 1. Wypełniony formularz ofertowy zgodnie z załącznikiem nr 2 do siwz (oryginał dokumentu). 2. Wypełnione formularze cenowe, stanowiące załączniki do formularza ofertowego, zgodnie z załącznikami nr 2A do siwz (oryginał dokumentu). 3. Folder/katalog/ulotka wyrobów objętych przedmiotem zamówienia (zalecane przez zamawiającego). 4. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy, jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie). UWAGA: Podmioty występujące wspólnie składają dokumenty wskazane w rozdz. VI C ust. 1-3 siwz wspólnie. Wykonawcy są zobowiązani ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy. III. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY SKŁADANE W TERMINIE 3 DNI OD DNIA ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ INFORMACJI, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, zgodnie z załącznikiem nr 4 do siwz (oryginał dokumentu). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. W przypadku, gdy wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018r, poz. 798 z późn. zm.), zamawiający dopuszcza złożenie w/w oświadczenia wraz z ofertą. W przypadku, gdy od daty podpisania oświadczenia do dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp nastąpi jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy, tj. włączenie do grupy kapitałowej, wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznej aktualizacji złożonego w ofercie oświadczenia w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. UWAGA: Podmioty występujące wspólnie składają dla każdego podmiotu z osobna oświadczenia i dokumenty wskazane w rozdz. VI D siwz.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach