Przetargi.pl
” Przedszkolaki w Serokomli -zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, zabawek, wyposażenia sal, sprzętu ICT , sprzętów do wyposażenia kuchni”

Gmina Serokomla ogłasza przetarg

 • Adres: 21-413 Serokomla, Warszawska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 25 755 45 02, , fax. 25 755 45 02
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Serokomla
  Warszawska 21
  21-413 Serokomla, woj. lubelskie
  tel. 25 755 45 02, , fax. 25 755 45 02
  REGON: 71158247000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ” Przedszkolaki w Serokomli -zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, zabawek, wyposażenia sal, sprzętu ICT , sprzętów do wyposażenia kuchni”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie podzielono na IV części: I część zamówienia: zakup i dostawa pomocy dydaktycznych zabawek do szkół na terenie Gminy Serokomla Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zakresie części I został określony w załączniku numer 7.1 do SIWZ. II część zamówienia: Zamówienie dotyczy zakupu i dostawy wyposażenia sal do szkół na terenie Gminy Serokomla. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części II znajduje się w zał. numer 7.2 do jSIWZ. III część zamówienia: zakup i dostawa sprzętu ICT Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części III znajduje się w zał. numer 7.3 do SIWZ. IV część zamówienia: zakup i dostawa sprzętów do wyposażenia kuchni Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części IV znajduje się w zał. numer 7.4 do SIWZ. Zamawiający wymaga, aby wszystkie pomoce dydaktyczne, zabawki, wyposażenie sal, sprzęty ICT, były fabrycznie nowe, wolne od wad. Wszystkie dostarczone towary - w zakresie każdej z części muszą posiadać aktualne i odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem.- dot. części I , II, III, IV zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39161000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 8.3 Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: Część I zamówienia:900,00zł brutto(słownie: dziewięćset złotych) Część II zamówienia:1500,00 zł brutto(słownie: tysiąc pięćset złotych) Część III zamówienia: 1000,00 zł brutto(słownie: tysiąc złotych) Część IV zamówienia:600,00 zł brutto(słownie: sześćset złotych) 8.4 Wniesienia wadium należy dokonać w wybranej przez oferenta formie przed terminem ustalonym dla składania ofert nie później niż do dnia 05.08.2019 roku do godz. 10.00. Wpłaty wadium należy dokonać przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Krzywdzie O/ Serokomla Nr konta: 09 9203 0002 0020 0035 2000 0070 z adnotacją „Wadium – Znak sprawy:ZP.271.1.2019 - część I i/lub część II, i/lub część III, i/lub część IV.”
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże samodzielnie(bez odrębnego wezwania ze strony zamawiającego) oświadczenie zamawiającemu o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. –zgodnie z zał. Nr 4 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach