Przetargi.pl
Dostawa i uruchomienie sprzętu komputerowego dla Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu (7 ZADAŃ).

Politechnika Wrocławska ogłasza przetarg

 • Adres: 50370 Wrocław, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 202 182,32 , fax. 713 202 143
 • Data zamieszczenia: 2018-08-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Wrocławska
  ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27
  50370 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713 202 182,32, fax. 713 202 143
  REGON: 55181193009000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://przetargi.pwr.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i uruchomienie sprzętu komputerowego dla Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu (7 ZADAŃ).
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się w: - Opisie przedmiotu zamówienia – Specyfikacja Techniczna -załącznik nr 4 do SIWZ oraz w projekcie umowy załącznik nr 3 dla zadania 1, - Opisie przedmiotu zamówienia – Specyfikacja Techniczna -załącznik nr 5 do SIWZ oraz w projekcie umowy załącznik nr 3 dla zadania 2, - Opisie przedmiotu zamówienia – Specyfikacja Techniczna -załącznik nr 6 i 6 a do SIWZ oraz w projekcie umowy załącznik nr 3 dla zadania 3, - Opisie przedmiotu zamówienia – Specyfikacja Techniczna -załącznik nr 7 do SIWZ oraz w projekcie umowy załącznik nr 3 dla zadania 4, - Opisie przedmiotu zamówienia – Specyfikacja Techniczna -załącznik nr 8 do SIWZ oraz w projekcie umowy załącznik nr 3 dla zadania 5. - Opisie przedmiotu zamówienia – Specyfikacja Techniczna -załącznik nr 9 do SIWZ oraz w projekcie umowy załącznik nr 3 dla zadania 6. - Opisie przedmiotu zamówienia – Specyfikacja Techniczna -załącznik nr 10 do SIWZ oraz w projekcie umowy załącznik nr 3 dla zadania 7. Szczegóły dotyczące realizacji umowy w zadaniu nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 znajdują się w Załączniku nr 3, w zadaniu nr 7 – w załączniku nr 3 a do SIWZ. Miejsce dostawy: Zadanie nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 - Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, bud. A-1, pok. 251, 50-350 Wrocław. Zadanie nr 7 – Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej, ul. Janiszewskiego 11/13, bud. C-2, pok. 103, 50-370 Wrocław. Okres gwarancji dla Zadania nr 1 – 60 miesiące, dla Zadania nr 2, 3, 4, 7 - 24 miesiące licząc od dnia podpisania protokołu odbioru. dla Zadania nr 5 i 6 – 12 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru. dla Zadania nr 7 – 36 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48822000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 6. Oferta musi składać się z: 6.1. oświadczenia, o którym mowa w rozdziale VI pkt 2 SIWZ ; 6.2. formularza ofertowego Wykonawcy – Załącznik Nr 1 do SIWZ; 6.3. wykazanie zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z pkt 7 poniżej (jeżeli dotyczy); 6.4. pełnomocnictwo zgodnie z pkt 3 niniejszego rozdziału (jeżeli dotyczy). 6.5 Wypełnionego i podpisanego odpowiednio: Zadanie nr 1 załącznik nr 4 do SIWZ, Opis przedmiotu zamówienia – Specyfikacja Techniczna Zadanie nr 2 – Załącznik nr 5 do SIWZ, Opis przedmiotu zamówienia – Specyfikacja Techniczna Zadanie nr 3 – Załącznik nr 6 i 6 a do SIWZ, Opis przedmiotu zamówienia – Specyfikacja Techniczna. Zadanie nr 4 – Załącznik nr 7 do SIWZ, Opis przedmiotu zamówienia – Specyfikacja Techniczna. Zadanie nr 5 – Załącznik nr 8 do SIWZ, Opis przedmiotu zamówienia – Specyfikacja Techniczna. Zadanie nr 6 – Załącznik nr 9 do SIWZ, Opis przedmiotu zamówienia – Specyfikacja Techniczna. Zadanie nr 7 – Załącznik nr 10 do SIWZ, Opis przedmiotu zamówienia – Specyfikacja Techniczna.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach