Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Wydziału Matematyki i Informatyki - trzy zadania

Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 50-383 Wrocław, ul. Joliot - Curie
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 3757401 , fax. 71 3757895
 • Data zamieszczenia: 2019-04-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego
  ul. Joliot - Curie 15
  50-383 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 3757401, fax. 71 3757895
  REGON: 13010000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: uni.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Wyższa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Wydziału Matematyki i Informatyki - trzy zadania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Wydziału Matematyki i Informatyki - trzy zadania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48822000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: n/d
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: n/d
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: n/d

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach