Przetargi.pl
Przygotowanie merytoryczne oraz graficzne oraz druk mapy z wykazem atrakcji turystycznych na terenie powiatu kłodzkiego w związku z realizacją projektu pod tytułem „Otwarte drogi pogranicza”

Powiat Kłodzki ogłasza przetarg

 • Adres: 57-300 Kłodzko, Okrzei
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 748657523 , fax. 748673232
 • Data zamieszczenia: 2019-04-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Kłodzki
  Okrzei 1
  57-300 Kłodzko, woj. dolnośląskie
  tel. 748657523, fax. 748673232
  REGON: 89071789800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.powiat.klodzko.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przygotowanie merytoryczne oraz graficzne oraz druk mapy z wykazem atrakcji turystycznych na terenie powiatu kłodzkiego w związku z realizacją projektu pod tytułem „Otwarte drogi pogranicza”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opracowanie merytoryczne i graficzne oraz przygotowanie do druku i druk mapy turystycznej nakład: 15 tys. sztuk, w tym 11 tys. w j. polskim i 4 tys. w j. czeskim
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79823000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach