Przetargi.pl
Dostawa i montaż zestawu zabawowego do placu zabaw na Osiedlu na Wzgórzu w Cewicach.

Gmina Cewice z siedzibą organu wykonawczego gminy ogłasza przetarg

 • Adres: 84-312 Cewice, W. Witosa
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 598 613 460, , fax. 598 613 462
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Cewice z siedzibą organu wykonawczego gminy
  W. Witosa 16
  84-312 Cewice, woj. pomorskie
  tel. 598 613 460, , fax. 598 613 462
  REGON: 77097975000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cewice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż zestawu zabawowego do placu zabaw na Osiedlu na Wzgórzu w Cewicach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż zestawu zabawowego do placu zabaw na Osiedlu na Wzgórzu w Cewicach o parametrach określonych poniżej: 1. Wymiary minimalne zestawu zabawowego: a. Długość 8,5 m. b. Szerokość 4,89 m. c. Wysokość wież z dachem dwuspadowym 3,0 m. d. Wysokość wieży z dachem czterospadowym 4,4 m. 2. W skład zestawu wchodzić powinny następujące elementy: a. Wieża z dachem czterospadowym. b. 2x wieża z dachem dwuspadowym. c. Belka balansująca „klocki” z podestem. d. Zjeżdżalnia, wysokość podestu w zakresie 0,8 m – 1,0 m. e. Zjeżdżalnia tubowa, wysokość podestu min. 2,0 m. f. Zjazd strażacki. g. Wejście łukowe. h. Przejście linowe z podestem. i. Wejście po trapo-schodach. j. Wejście trap wspinaczkowy. k. Podest. 3. Wymagania dla zestawu zabawowego: a. Konstrukcja urządzenia wykonana z profili stalowych min. 7x7 cm zabezpieczona podkładem cynkowym, malowana proszkowo. b. Podesty, trap – sklejka antypoślizgowa wodoodporna 18 mm. c. Dachy i bariery – płyta HDPE. d. Zjeżdżalnia płyta HDPE + stal nierdzewna. e. Zjeżdżalnia tubowa z polietylenu. f. Poręcze, wejścia/zejścia, uchwyty, wejście łukowe – rurki stalowe nierdzewne. g. Panele – płyta HDPE. h. Linaria - lina zbrojona w oplocie PP 16 mm. i. Zestaw zabawowy zamontowany na stałe do podłoża do betonowych fundamentów. 4. Wymagane dokumenty – zestaw zabawowy musi posiadać aktualne certyfikaty, deklaracje zgodności lub inne dokumenty upoważniające do oznaczenia znakiem bezpieczeństwa. Na poszczególnych elementach muszą być tabliczki znamionowe producenta wraz z numerem seryjnym. Wymagana dokumentacja: karta gwarancyjna, dokument potwierdzający spełnienie norm bezpieczeństwa tj. deklaracje zgodności z Normą PN-EN 1176 lub inny dokument potwierdzający ten fakt. 2. Na cenę całkowitą zamówienia składa się: koszt zestawu zabawowego, jego dostawy i montażu 3. W przypadku opisu przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym pod warunkiem zachowania funkcjonalności, bezpieczeństwa, użytkowości, efektywności oraz innych cech szczególnych opisanych daną normą, oceną, aprobatą, specyfikacją, systemem, itp. 4. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązanie równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 5. Zamawiający wymaga, aby nawierzchnia wokół zestawu po zakończeniu montażu wykonana została w sposób umożliwiający korzystanie z niej przez osoby niepełnosprawne i osoby z ograniczeniami poruszania się (odpowiednie zlicowanie nawierzchni z istniejącą poza obszarem montażu). Ponadto wymaga się, aby wszystkie elementy zestawu zabawowego zmontowano w sposób zapewniający sprawne poruszanie się po zestawie przez osoby z ograniczeniami w poruszaniu się (odpowiednie zlicowanie poszczególnych elementów zestawu zabawowego, bez wystających krawędzi i elementów montażowych) 6. Zamawiający wymaga aby Wykonawca udzielił na wykonany przedmiot zamówienia co najmniej 24 miesiące rękojmi za wady i 24 miesiące gwarancji jakości. Zrównuje się oba okresy. Jednocześnie wydłużenie tych okresów jest możliwe. W takim przypadku zadeklarowanie dłuższego okresu będzie powodować odpowiednią punktację w kryteriach oceny ofert
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37535200-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 1 000,00 zł. 2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed terminem składania ofert. 3. Wadium może zostać wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Spółdzielczy w Łebie o/Czarna Dąbrówka nr 54 9324 1018 0022 6556 2000 0340 z dopiskiem wadium na budowę placu zabaw w Cewicach; za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęta data uznania rachunku Zamawiającego; kserokopię dowodu wpłaty wadium potwierdzoną przez Wykonawcę należy dołączyć do oferty; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2015 r. poz. 978 i 1240 z późn. zmianami) 4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, powinny one zostać sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy: 1. Nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib; 2. Określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem; 3. Kwotę gwarancji lub poręczenia; 4. Termin ważności gwarancji lub poręczenia; 5. Zobowiązania gwaranta lub poręczyciela do: zapłacenia kwoty gwarancji lub poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca którego ofertę wybrano: a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub b) nie wniósł należytego zabezpieczenia umowy, lub c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 5. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, powinny one ponadto zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do: zapłacenia kwoty gwarancji lub poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty, o którym mowa w art. 26 ust 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.. 6. W przypadku złożenia przez Wykonawcę wadium w formie określonej w pkt 3 ppkt 2)-5), Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty kserokopię dokumentu gwarancji potwierdzoną za zgodność z oryginałem, a oryginał tej gwarancji załączyć do oferty w osobnej kopercie; 7. Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym wadium wniesione w pieniądzu;
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 3. Dokumenty lub Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich żądać może Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (D. U. z 2016r., poz. 1126 ze zm.) żądanych w niniejszym postępowaniu, zgodnie z treścią Podrozdziału VIII.1. i VIII.2. niniejszej SIWZ, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 4. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 5. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. 6. Za potwierdzenie za zgodność z oryginałem Zamawiający uważa złożenie na kopii dokumentu lub kopii oświadczenia własnoręcznego podpisu (własnoręcznie lub za pomocą pieczątki wraz z własnoręcznym podpisem osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do złożenia oferty w sposób, o którym mowa w podpunkcie 8) lit. od a) do d), z zastrzeżeniem, że podpis złożony w sposób, o jakim mowa w podpunkcie 8) lit. d) również będzie traktowany przez Zamawiającego, jako potwierdzenie za zgodność z oryginałem) 7. Za podpis Zamawiający uważa: a) własnoręcznie złożony podpis, na podstawie którego można zidentyfikować imię i nazwisko osoby składającej podpis i/lub b) własnoręcznie złożony podpis, tzw. parafkę wraz z pieczątką imienną/imieniem i nazwiskiem napisanym pismem komputerowym na podstawie której można zidentyfikować imię i nazwisko osoby składającej podpis i/lub c) własnoręcznie złożony podpis, tzw. parafkę przy innym podpisie tej samej osoby umożliwiającym zidentyfikowanie imienia i nazwiska osoby składającej tzw. parafkę (zamiast pieczątki) d) samą tzw. parafkę, jeżeli została ona złożona na którejkolwiek ze stron w sposób, o którym mowa w lit. b) i/lub c) 9. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w w/w Rozporządzeniu, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu lub oświadczenia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 10. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 11. Sposób dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków: przy ocenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający będzie kierował się regułą: „spełnia – nie spełnia” na podstawie złożonych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w punkcie 12 powyżej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców (art. 23 ustawy PZP) każdy z Wykonawców uczestniczących w ofercie składa oddzielnie ww oświadczenie Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca obowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na zasoby którego Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, iż wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. Zasadę powyższą Zamawiający stosował będzie także w odniesieniu do dalszego podwykonawcy. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców (art. 23 ustawy PZP), każdy z Wykonawców ją składających nie może podlegać wykluczeniu z postępowania i odrębnie musi to wykazać w postępowaniu. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie, zgodnie z art. 23 w związku z art. 141 ustawy PZP Zamawiający żąda aby: 1) w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o zamówienie oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust 1 ustawy w zakresie niepodlegania wykluczeniu z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, natomiast w zakresie wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu składują Wykonawcy wspólnie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie , w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu; 2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, winni oni ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia. Załączone Pełnomocnictwo powinno zawierać: jednoznaczne określenie postępowania, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania; wymieniać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i zawierać podpisy każdego z nich; 3) wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach