Przetargi.pl
Dostawa środków do dezynfekcji

Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 80-308 Gdańsk, Polanki
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 552 50 81 , fax. 58 552 47 41
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Polanki 119
  80-308 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 58 552 50 81, fax. 58 552 47 41
  REGON: 29420800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalpolanki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa środków do dezynfekcji
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków do dezynfekcji, których szczegółowy opis, asortyment i szacunkowe ilości zostały określone w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Dostawy następować będą sukcesywnie, w ilości i asortymencie zgodnie z zamówieniami częściowymi Zamawiającego w terminie maksymalnie do 48 godzin od złożenia zamówienia, składanego faksem, telefonicznie lub drogą e-mail przez Kierownika Apteki Szpitalnej, z-cę Kierownika Apteki Szpitalnej lub osobę przez nich upoważnioną. Zamówienia składane telefonicznie zostaną obowiązkowo niezwłocznie potwierdzone faksem. 3. Zamawiany asortyment Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego do magazynu Apteki (budynek nr 1 Szpitala) 4. Zamawiający zaznacza, iż podane w Formularzu asortymentowo-cenowym ilości są szacunkowym zapotrzebowaniem na okres trwania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania niepełnej ilości asortymentu. Zamawiający wykorzysta 60% ilości produktów określonych w zadaniu. Pozostałe 40% ilości produktów Zamawiający wykorzysta w razie zaistnienia takiej potrzeby. Z tytułu nie wykorzystania pełnej ilości asortymentu nie przysługują Wykonawcy wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze. 5. W przypadku zmiany zapotrzebowania na dany asortyment Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilości asortymentu pomiędzy pozycjami w Pakiecie, w przypadku niewykorzystania ilości określonej w SIWZ. Zmiana ta nie może spowodować zwiększenia wartości umowy oraz zmiany parametrów przedmiotu umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39830000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale V oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: 1) aktualne na dzień składania ofert: a) wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wg. wzoru na Załączniku nr 4 do SIWZ. b) wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wg. wzoru na Załączniku nr 5 do SIWZ. 2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o których mowa w pkt. 1, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzić spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 3) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 1. 4) zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego (przykładowy wzór zobowiązania stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ). 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ). 3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów: 1) oświadczenie Wykonawcy, że oferowane przez niego artykuły, w takim zakresie, w jakim ma to do nich zastosowanie, są zgodne z Polskimi Normami, ustawą z dnia 25 lutego 2011r o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.j. Dz. U. 2018 poz. 143 ze zm.) lub posiadają dopuszczenie do powszechnego obrotu zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 122 ze zm); 2) dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania spełnienia w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego; 3) wykaz dostaw wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane (wg wzoru wskazanego w Załączniku nr 8 do SIWZ) oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami są: a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były lub są wykonywane, b) oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w ppkt a). Jeśli Wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzić spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach