Przetargi.pl
Dostawa sprzętu medycznego w 3 pakietach: pakiet 1 - Aparat elektrochirurgiczny- 2 kpl., pakiet 2 - Aparat EMG, pakiet 3 - Komputerowy, elektromagnetyczny system, wspomagania zabiegów laryngologicznych

7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia kontradmirała Wiesława Łasińskiego w Gdańsku ogłasza przetarg

 • Adres: 80-305 Gdańsk, ul. Polanki
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 585 526 407
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia kontradmirała Wiesława Łasińskiego w Gdańsku
  ul. Polanki 117
  80-305 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 585 526 407
  REGON: 19059495700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.7szmw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu medycznego w 3 pakietach: pakiet 1 - Aparat elektrochirurgiczny- 2 kpl., pakiet 2 - Aparat EMG, pakiet 3 - Komputerowy, elektromagnetyczny system, wspomagania zabiegów laryngologicznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego w 3 pakietach: pakiet 1 - Aparat elektrochirurgiczny- 2 kpl., pakiet 2 - Aparat EMG, pakiet 3 - Komputerowy, elektromagnetyczny system, wspomagania zabiegów laryngologicznych (19/2019). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości wyszczególnione zostały w załączniku nr 3 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Złożone oświadczenie (zał. nr 2a do SIWZ). Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia - nie spełnia, na podstawie dołączonych do oferty oświadczeń.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający sprecyzował inne dokumenty niż wymienione w pkt III.3 i III.6 SIWZ, informacje o dokumentach znajdują się w: pkt 3, pkt 5 oraz pkt 6 SIWZ 19/2019.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach