Przetargi.pl
Wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Nowym Dworze Gdańskim

"SZOP" Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 82-100 Nowy Dwór Gdański, Warszawska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 55 247 22 83 , fax. 55 247 22 83
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: "SZOP" Spółka z o.o.
  Warszawska 51
  82-100 Nowy Dwór Gdański, woj. pomorskie
  tel. 55 247 22 83, fax. 55 247 22 83
  REGON: 17006148400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szopndg@pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka gminna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Nowym Dworze Gdańskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  - usługa polegająca na załadunku, wywozie i zagospodarowaniu ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, pochodzących z oczyszczalni ścieków w Nowym Dworze Gdańskim, w ilości około 4500 Mg/rok w latach 2019-2020, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach ( Dz.U. z 2013r. poz. 21 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą o odpadach, oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy. - załadunek i odbiór własnym sprzętem z placu składowego partiami ok 1000 Mg według ilości określonych przez wytwórcę, nie rzadziej niż 2 razy w roku, w terminie siedmiu dni od daty zgłoszenia telefonicznego przez Zamawiającego, - zagospodarowanie osadu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach ( Dz.U. z 2013r. poz. 21 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą o odpadach, oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy leży w gestii i koszcie wykonawcy usługi. W przypadku zagospodarowania osadów w procesie R 10 po stronie wykonawcy leży przeprowadzenie badań gleby zgodnie z rozporządzeniem w sprawie komunalnych osadów ściekowych, - transport osadu musi odbywać się odpowiednio dostosowanymi pojazdami zgodnie z przepisami BHP oraz przepisami o ruchu drogowym i odpowiednimi pozwoleniami, - w przypadku wykorzystania osadu ściekowego rolniczo, Wykonawca wykona badania gruntu na którym będą stosowane osady ściekowe oraz przedstawi Zamawiającemu w oparciu o rozporządzenie w sprawie komunalnych osadów ściekowych opracowanie, z którego jasno będą wynikały możliwe do zastosowania dawki osadów ściekowych uwzględniające potrzeby nawozowe roślin oraz dopuszczalne zawartości metali ciężkich w osadach ściekowych, uwzględniające dopuszczalne normy po zastosowaniu osadu. Pobór i badania gruntu należy zlecić laboratorium posiadającemu akredytację na wykonanie tego typu badań. Koszt badań gleby oraz wykonanie każdego opracowania leży po stronie Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90513700-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 6000 zł, słownie: sześć tysięcy złotych. 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240) 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Żuławski Bank Spółdzielczy nr rachunku: 08 8306 0003 0000 3160 2000 0010 z adnotacją: "wadium - wywóz osadu" 5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wpłynęło ono na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Powyższe zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń międzybankowych. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. 7. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 8. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie. 9. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela. 10. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium (niewniesienie wadium lub wniesienie w sposób nieprawidłowy) oferta wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu. 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 12. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 15. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46 Prawa zamówień publicznych.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu; 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą: 1) działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia wymaga posiadania kompetencji lub uprawnień (koncesje, zezwolenia, licencje lub wpis do jedynego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca posiadają siedzibę, członkostwo w określonej organizacji od którego uzależnione jest prawo do świadczenia usługi objętej przedmiotem zamówienia w kraju pochodzenia wykonawcy lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę) - . Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, zrealizował minimum trzy zadania polegających na załadunku, wywozie i zagospodarowaniu komunalnych osadów ściekowych w ilości minimum 1000 Mg w formie poświadczonych referencji jako załącznik do oferty. Wykonawca, w przypadku planowanego odzysku komunalnych osadów ściekowych, zgodnie z art. 96 ust. 1 z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 r. poz. 21 ze zm.) przedłoży: - oświadczenia że jest władającym powierzchnią ziemi w rozumieniu art.96 ust. 2 ustawy o odpadach oraz wypis z ewidencji gruntów - w przypadku planowanego wykorzystania osadów zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy o odpadach, - oświadczenie, że grunty na jakich zamierza prowadzić odzysk osadów nie są objęte zakazem zgodnie z art. 96 ust. 12 ustawy o odpadach oraz spełniają wymagania określone w § 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. 2015 r. poz. 257), - oświadczenie, że w przypadku odzysku osadów ściekowych w oparciu o art.96 ust. 1 pkt. 1, 4 i 5 ustawy o odpadach, że na przedmiotowych gruntach będą stosowane wyłącznie osady z oczyszczalni ścieków w Nowym Dworze Gdańskim, - oświadczenie Wykonawcy, iż w przypadku odzysku osadów ściekowych w oparciu o art. 96 ust. 1 ustawy o odpadach, osady ściekowe po przetransportowaniu na nieruchomość gruntową będą niezwłocznie zmieszane z gruntem. - mapy ewidencji gruntów, na których będą rolniczo stosowane osady ściekowe z zaznaczeniem innym kolorem numerów działek i ich powierzchni na których osady te mają być stosowane, 2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Wymagane jest posiadanie przez wykonawcę odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej - Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże , iż posiada ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 100 000,00 zł. oraz złożyć oświadczenie o sytuacji ekonomicznej firmy. 3) zdolności technicznej lub zawodowej, Wymagane jest spełnienie minimalnych warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości - Wykonawca powinien dysponować środkami transportu i sprzętem w tym: - samochód z naczepą o ładowności powyżej 24 Mg - co najmniej 4 sztuki - ładowarka W przypadku rolniczego zagospodarowania osadów: - rozrzutnik do osadu - ciągnik rolniczy Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż dysponuje sprzętem lub będzie dysponować tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia , w tym celu należy załączyć pisemne zobowiązanie ewentualnego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby zamówienia na dzień złożenia oferty. 3. Postanowienia dotyczące Podmiotów udostępniających zasoby: 1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego zamówienia polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych (Podmioty udostępniające zasoby). 2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując niniejsze zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz dokona badania, czy nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, o których mowa w pkt. VI niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 4) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, Podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia, zamawiający żądać będzie, aby wykonawca w określonym terminie: a. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej część zamówienia, jeżeli wykaże spełnienie wymaganych zdolności technicznych lub zawodowych lub sytuację finansową lub ekonomiczną, zgodnie z pkt. V.2. niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia . 5 W niniejszym postępowaniu Zamawiający dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli wykonawca ten będzie się uchylał od zawarcia umowy Zamawiający zbada, czy wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 6 Określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane środki dowodowe mają na celu ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. 7 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są oni wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu wspólnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach