Przetargi.pl
Dostawa i montaż wyposażenia nowego budynku przedszkola zlokalizowanego przy ul. Kilińskiego 20

Przedszkole Publiczne Nr 4 ogłasza przetarg

 • Adres: 26600 Radom, ul. Jana Kilińskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 48 36 239 48 , fax. 48 36 239 48
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedszkole Publiczne Nr 4
  ul. Jana Kilińskiego 23
  26600 Radom, woj. mazowieckie
  tel. 48 36 239 48, fax. 48 36 239 48
  REGON: 67010186000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przedszkolenr4radom.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż wyposażenia nowego budynku przedszkola zlokalizowanego przy ul. Kilińskiego 20
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia nowego budynku PP nr 4 w Radomiu - budynek zlokalizowany w Radomiu przy ul. Kilińskiego 20. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i –w przypadku elementów wymagających montażu- zamontować, fabrycznie nowe wyposażenie (dostawa i montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie obiektu przedszkola): meble przedszkolne, meble biurowe, zabawki, sprzęt komputerowy, sprzęt rtv, sprzęt AGD, narzędzia konserwatorskie itp. W przypadku urządzeń których obsługa wymaga przeszkolenia, Wykonawca zobowiązany jest dokonać stosownego przeszkolenia pracowników Zamawiającego. Zamawiający podzielił zamówienie na części i dopuszcza składanie ofert częściowych. 2.1. Zakres prac realizowanych w ramach poszczególnych części obejmuje: 1) Część 1 pn.: Dostawa i montaż mebli, dot. dostarczenia i montaż mebli do sal przedszkolnych i zaplecza administracyjnego przedszkola. 2) Część 2 pn.: Dostawa zabawek dot. wyposażenia przedszkola w zabawki i pomoce edukacyjne. 3) Część 3 pn.: Dostawa i montaż sprzętu AGD, dot. dostawę i montaż sprzętu AGD. 4) Część 4 pn.: Dostawa sprzętu konserwatorskiego dot. dostawę narzędzi i urządzeń konserwatorskich, 5) Część 5 pn.: Dostawa i montaż sprzętu elektronicznego i komputerowego, dot. dostarczenia i zamontowania sprzętu elektronicznego i komputerowego. Szczegółowe wymagania dot. przedmiotu zamówienia, tj. rodzaj i ilość oraz parametry poszczególnych urządzeń i elementów zawierają załączniki do SIWZ: „Wykaz Wyposażenia” dot. każdej z w/w części. 2.2. Zamawiający wymaga, by Wykonawca udzielił na dostarczony przedmioty zamówienia gwarancji jakości na okres min. 2 lat odrębnie w odniesieniu do każdej części na którą Wykonawca składa ofertę (dot. to okresu gwarancji udzielanej przez Wykonawcę, niezależnego od ew. okresów gwarancji udzielanych przez producentów poszczególnych elementów i urządzeń). 3. Przedmiot zamówienia uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych. 4. W związku z faktem, iż do realizacji niniejszego zamówienia nie jest konieczne zatrudnianie osób wykonujących niesamodzielne czynności, Zamawiający nie narzuca obowiązku zatrudniania przez Wykonawcę poszczególnych osób uczestniczących w realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39150000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga odrębnego potwierdzenia spełniania przedmiotowego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy). 2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, składa Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, z późn. zm.). Wzór oświadczenia określony jest w zał. do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów: 1) w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, załączy do oferty Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu każdego z w/w podmiotów. 2) w celu wykazania spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, dla każdego z tych podmiotów odrębnie. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu oraz wskazywać w szczególności: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje prace, których wskazane zdolności dotyczą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach