Przetargi.pl
Zakup i sukcesywna dostawa materiałów resorbowalnych do rekonstrukcji i osteosyntezy płytkowej oraz kompresów jałowych dla Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie.

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus ogłasza przetarg

 • Adres: 02005 Warszawa, ul. Lindleya
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 225 021 001 , fax. 225 022 136
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
  ul. Lindleya 4
  02005 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 225 021 001, fax. 225 022 136
  REGON: 28893000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przetargi.dzieciatkajezus.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład OPieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i sukcesywna dostawa materiałów resorbowalnych do rekonstrukcji i osteosyntezy płytkowej oraz kompresów jałowych dla Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa materiałów resorbowalnych do rekonstrukcji i osteosyntezy płytkowej oraz kompresów jałowych dla Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie - zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ, 12 pakietów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141800-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta cenowa – wzór załącznik nr 1 do SIWZ. Pełnomocnictwo dla osoby, która podpisała ofertę (jeśli dotyczy). Oświadczenie własne Wykonawcy - w celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu - wzór załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców – wzór załącznik nr 2 do SIWZ (Część E). W celu ustalenia rankingu ofert wraz z ofertą należy złożyć: Próbki Pakietu nr 1: pozycja nr 1 i 2 – po 1 szt. Pakietu nr 2: pozycja nr 1 i 2 – po 1 szt. pozycja nr 3, śrubki lub piny o długości 5 mm – 4 szt. Wykonawca zobowiązany jest (w cenie oferty) udostępnić Zamawiającemu na okres trwania oceny próbek niezbędne oprzyrządowanie do aplikacji pinów lub śrubek. - na potrzeby oceny zgodności zaoferowanych dostaw z wymaganiami Zamawiającego oraz oceny jakości. Próbki, które muszą być przechowywane w temperaturze niższej niż pokojowa należy składać od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 13.30 ze względu na konieczność zapewnienia właściwych warunków przechowywania. Informację o sposobie przechowywania należy dołączyć do próbek w sposób umożliwiający zapoznanie się z nią bez potrzeby otwierania opakowania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach