Przetargi.pl
Wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej w budynku pracowni psychologicznej w ramach zadania 42 232 w Kielcach

AMW SINEVIA Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Ignacego Paderewskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 101 21 00 do 03 , fax. 22 101 21 04
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: AMW SINEVIA Sp. z o.o.
  ul. Ignacego Paderewskiego 6
  05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, woj. mazowieckie
  tel. 22 101 21 00 do 03, fax. 22 101 21 04
  REGON: 14298987700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.amwsinevia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej w budynku pracowni psychologicznej w ramach zadania 42 232 w Kielcach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej w budynku pracowni psychologicznej w ramach zadania 42 232 w Kielcach. W zakres zamówienia wchodzi wykonanie : - kompletnej instalacji elektrycznej budynku (doprowadzenie zasilania do budynku, instalacje elektryczne wewnętrzne – wewnętrzne linie zasilające, rozdzielnice, tablice elektryczne, instalacja oświetlenia, gniazd wtykowych oraz instalacja odgromowa) - instalacji teletechnicznej budynku (system sygnalizacji pożaru, sieć strukturalna LAN oraz telewizja dozorowa – w zakresie przedstawionym w przedmiarze) - wykonanie kompleksowej automatyki i konfiguracja w/w systemów - uruchomienie kompleksowe powyższych systemów oraz przeszkolenie użytkownika w zakresie ich eksploatacji - serwisowanie i konserwacja zamontowanych urządzeń przez cały okres udzielonej gwarancji-bezpłatnie - opracowanie dokumentacji powykonawczej: Wykonawca dostarczy dokumentację powykonawczą w 3 egzemplarzach ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień przestawionych poniżej: 1. Na wykonane systemy instalacji teletechnicznej Wykonawca dostarczy karty katalogowe, deklaracje zgodności, certyfikaty, świadectwa, instrukcje obsługi zamontowanych urządzeń – wszystkie dokumenty w języku polskim. 2. Wykonawca dostarczy książkę pracy Systemu Sygnalizacji Pożaru. 3. Wykonawca dostarczy tabelaryczne zestawienie wbudowanych urządzeń wraz z kartami wyrobu wg wzoru. 4. Wykonawca dostarczy protokoły z przeszkolenia odnośnie obsługi systemów, pomiary sieci strukturalnej a także protokoły z uruchomienia systemów w obecności Administratora. 5. Elektryka – Wykonawca dostarczy protokoły pomiarów instalacji elektrycznych wraz z metryką instalacji odgromowej, protokół z prób zadziałania głównego wyłącznika ppoż., a także protokół z pomiarów oświetlenia dróg ewakuacyjnych. Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia określa dokumentacja oraz przedmiary stanowiące załączniki nr 10 oraz 5 do SIWZ. Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane, serwis i przeglądy wszystkich urządzeń i instalacji zgodnie z warunkami gwarancji i przepisami prawa budowlanego, wymianę wszystkich materiałów eksploatacyjnych (filtry, akumulatory itp.). Okres gwarancji jest jednakowy dla całego w/w zakresu rzeczowego. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do skutecznego usunięcia wszystkich zgłoszonych wad, o których został powiadomiony przez Zamawiającego. Serwisowanie zamontowanych urządzeń przez cały okres obowiązującej Gwarancji zapewnia Wykonawca. Serwis ma zostać wykonany przez firmę specjalistyczną, która sprzedała urządzenie Wykonawcy lub przez inną firmę serwisową posiadającą uprawnienia producenta urządzeń. Czynności serwisowe, to czynności związane z czyszczeniem, konserwacją i okresową regulacją urządzeń, zgodnie z wytycznymi podanymi w karcie gwarancyjnej producenta urządzeń.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do postępowania, Wykonawca ma obowiązek wnieść wadium w wysokości: 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące zł).
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Pełnomocnictwo lub inny dokument określający zasady reprezentowania wraz z osobami uprawionymi do reprezentacji wykonawcy w postępowaniach o zamówienie publiczne w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w terminie do 3 dni od dnia upublicznienia na stronie internetowej zamawiającego wykazu złożonych ofert. Do oferty należy załączyć wszystkie oświadczenia załączone do specyfikacji oprócz projektu umowy. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć oświadczenie dot. zastosowania materiałów/urządzeń zgodnych z dokumentacją techniczną lub zastosowania materiałów/urządzeń zamiennych (równoważnych) – wzór stanowi załącznik nr 8 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach