Przetargi.pl
Dostawa i montaż wyposażenia miejsc do grillowania na obiekcie rekreacyjnym Stawy Stefańskiego w Łodzi

Miasto Łódź - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 90-532 Łódź, ul. Ks. Skorupki 21
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 27 21 416; 27 21 417 , fax. 42 6367980
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Łódź - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi
  ul. Ks. Skorupki 21 21
  90-532 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 27 21 416; 27 21 417, fax. 42 6367980
  REGON: 00000100855997
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosir.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż wyposażenia miejsc do grillowania na obiekcie rekreacyjnym Stawy Stefańskiego w Łodzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. Przedmiotem niniejszego postępowania jest Dostawa i montaż wyposażenia miejsc do grillowania na obiekcie rekreacyjnym Stawy Stefańskiego w Łodzi realizowanego według opisu: Zamówienie obejmuje dostawę i montaż: 1. stół parkowy - 4 szt. o następujących parametrach: a) stół wykonany z wysokogatunkowego betonu płukanego z fakturą zewnętrzną z grysu granitowego klasy minimum B-30; b) blat wykonany z szlifowanego betonu, lakierowany specjalnym lakierem zabezpieczającym jego powierzchnię przed wpływem warunków atmosferycznych; c) krawędź stołu wykończona kątownikiem z polerowanego aluminium; d) wymiary: - grubość blatu 6 cm (+/- 1 cm), - blat 90x200 cm (+/- 2 cm), - wysokość stołu 78 cm (+/- 2 cm), - szerokość całkowita 200 cm (+/- 2 cm), - długość całkowita 200 cm (+/- 2 cm). e) siedziska wykonane z trzech listew (na jednej ławie) drewnianych o grubości minimum 4 cm z drewna liściastego lub egzotycznego zabezpieczonego przed działaniem korozji biologicznej; f) malowane lakierobejcą do wymalowań zewnętrznych w kolorze orzech ciemny; g) wymiary: - szerokość ławy 40 cm (+/- 2 cm), - wysokość ławy 45 cm (+/- 2 cm); h) wszystkie elementy stalowe muszą być zabezpieczone środkami antykorozyjnymi i malowane w kolorze czarnym, lub wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo. Do każdego stołu należy dostarczyć po jednej drewnianej listwie siedziska o tych samych wymiarach, kolorze i sposobie impregnacji, jakie zostaną zastosowane w zamawianych stołach. Sposób montażu: mocowanie w podłożu miękkim na prefabrykowanych stopach fundamentowych za pomocą odpowiednich kołków rozporowych. 2. ławka parkowa betonowa - 8 szt. o następujących parametrach: a) ławki wykonane z wysokogatunkowego betonu płukanego z fakturą zewnętrzną z grysu granitowego klasy minimum B-30; b) ławka musi posiadać kształt przypominający wycinek koła; c) siedzisko wykonane z listew drewnianych o grubości minimum 4 cm wykonane z drewna liściastego lub egzotycznego zabezpieczonego przed działaniem korozji biologicznej, malowane lakierobejcą do wymalowań zewnętrznych w kolorze orzech ciemny; d) wymiary: - szerokość ławki 43 cm (+/- 2 cm), - wysokość ławki 45 cm (+/- 2 cm), - długość całkowita 157 cm (+/- 2 cm); e) wszystkie elementy stalowe muszą być zabezpieczone środkami antykorozyjnymi i malowane w kolorze czarnym lub ocynkowane ogniowo. Kolor drewnianych siedzisk ławki musi być taki sam lub bardzo podobny do koloru siedzisk stołów parkowych. Do każdej ławki należy dostarczyć po trzy drewniane listwy siedziska o tych samych wymiarach, kolorze i sposobie impregnacji, jakie zostaną zastosowane w zamawianych ławkach. 3. grill parkowy - 4 szt. o następujących parametrach: a) grille wykonane z wysokogatunkowego betonu płukanego z fakturą zewnętrzną z grysu granitowego (dotyczy tylko blatu roboczego) klasy min. B-30; b) pozostałe części urządzenia malowane farbami do podłoży betonowych; c) okrągłe palenisko grilla musi być wykonane z betonu odpornego na wysokie temperatury (około 1300°C); d) nad paleniskiem umieszczony ma być okrągły ruszt z możliwością regulacji jego położenia nad paleniskiem; e) wokół paleniska ma być umieszczony okrągły blat roboczy wykonany z betonu o fakturze zewnętrznej z grysu granitowego zabezpieczony przed uszkodzeniem krawędzi listwą z polerowanego aluminium; f) wymiary: - minimalna wysokość blatu od podłoża 34 cm (+/- 2 cm), - średnica blatu 120 cm (+/- 2 cm), - wysokość urządzenia 175 cm (+/- 2 cm); g) wszystkie elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie; W ramach dostawy należy dołączyć dodatkowo jeden ruszt wraz z łańcuchem, na którym jest zawieszony. 4. kosz na popiół i odpadki z grilla - 8 szt. o następujących parametrach: 1. kosz na popiół z grilla o wymiarach 80x80x80 cm (+/-2 cm), wykonany z blachy stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie malowany w kolorze RAL 2002 lub zbliżonym; 2. perforacja obudowy kosza ma zapewnić wszechstronną wentylację. Wokół obudowy należy umieścić napisy popiół z grilla; 3. napisy muszą być trwale połączone z obudową lub wycięte w ściankach obudowy;obudowa kosza musi posiadać możliwość mocowania do podłoża utwardzonego, oraz centrowania stalowego wkładu; 4. pokrywa kosza wyposażona w otwór wrzutowy o średnicy 42 cm (+/- 2 cm), zabezpieczony kratką uniemożliwiającą wrzucanie większych odpadków, zamocowana na zawiasach przystosowana do zamknięcia na kłódkę; 5. parametry pojemnika wewnętrznego: - pojemnik wewnętrzny o wymiarach średnicy 45 cm (+/- 2 cm), - wysokość 75 cm (+/- 2 cm); - wykonany z blachy stalowej ocynkowanej lub malowany farbami odpornymi na wysokie temperatury w kolorze szarym. 5. koszy na odpadki - 8 szt. o następujących parametrach: a) kosz wykonany z wysokogatunkowego betonu klasy minimum B30, może posiadać elementy drewniane (z zastrzeżeniem punktu f) b) o pojemności minimum 50l (pojemności wkładu, jeśli kosz wyposażony jest we wkład) c) kosz wyposażony w daszek ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie d) wysokość całkowita kosza: minimum 90cm e) ciężar: minimum 150kg f) kolorystyka koszy powinna pasować do kolorystyki ławek g) kosze montowane w sposób stabilny 6. tablice z regulaminem miejsc grillowych - 2 szt. o następujących parametrach: a) wykonane i zamontowanie w sposób trwały i stabilny w miejscach ustalonych z zamawiającym na etapie wykonawstwa b) wymiary: 70x120 cm (+/- 5 cm) c) dół zamontowany 120 cm nad podłożem d) wykonane z materiałów przystosowanych do umieszczenia na zewnątrz i odpornych na działanie zmiennych warunków atmosferycznych e) na tablicach ma być umieszczone logo Zamawiającego oraz treść regulaminu (załącznik nr 1a do SIWZ). 7. wykonanie podbudów z kostki betonowej pod miejsca grillowe - 4 szt. o następujących parametrach: a) nawierzchnia z kostki betonowej o grubości 6 cm na podbudowie z pospółki lub piasku grubości 15 cm i piasku z cementem grubości 4 - 5 cm (ogółem grubość podbudowy 20 cm) b) warstwa wierzchnia podbudowy z piasku zmieszanego z cementem w proporcji 4:1, grubość 4 - 5 cm c) wokół nawierzchni stosować krawężniki 8x30 cm na ławie betonowej z oporem d) do miejsca grillowego wykonać dojście w tej samej technologii co plac, długość ścieżki ok 3 m, szerokość 1,5 m e) wokół placu i wzdłuż ścieżki w odległości do 1 m po wyrównaniu terenu posiać trawę UWAGA: Przed ułożeniem nawierzchni należy dokonać posadowienia stołów. Miejsce dostawy i montażu: obiekt rekreacyjny Stawy Stefańskiego, Łódź ul. Patriotyczna 3. II. Wykonawca jest zobowiązany: 1. dostarczyć i wykonać montaż przedmiotu Umowy Zamawiającemu do obiektu MOSiR w Łodzi, pod adresem wskazanym przez Zamawiającego, we wskazanych na obiekcie miejscach w terminie wskazanym w pkt. 4 SIWZ co strony potwierdzą pisemnie protokołem przekazania; 2. wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami; 3. przed wykonaniem zamówienia, przesłać projekt graficzny w kolorze, tablicy informacyjnej z regulaminem do akceptacji Zamawiającego; 4. w przypadku, gdy dostarczony przedmiot Umowy będzie niekompletny lub będzie zawierał wady, zostanie to odnotowane w Protokole odbioru, tym przypadku Wykonawca zobowiązany będzie w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Zamawiającego dostarczyć / wymienić na własny koszt przedmiot Umowy brakujący i / lub wolny od wad; 5. powiadomić Zamawiającego w terminie do 7 dni o planowanym terminie rozpoczęcia dostawy i montażu przedmiotu umowy; 6. udzielić Zamawiającemu potrzebnych informacji o stosunkach faktycznych i prawnych dotyczących towaru oraz wydać Zamawiającemu stosowne dokumenty; 7. w przypadku, gdy jest to niezbędne do prawidłowego korzystania, załączy informację dotyczącą sposobu korzystania; 8. wydać przedmiot umowy zgodnie z wymaganiami Zamawiającego; 9. w przypadku dostarczenia towaru uszkodzonego, złej jakości, wymienić je na własny koszt w terminie do 5 dni roboczych, przy czym Zamawiającemu przysługuje naliczenie kar umownych, o których mowa w § 5 projektu umowy; 10. udzielić na przedmiot umowy rękojmi na okres ... miesięcy zgodny ze złożonym formularzem ofertowym na elementy betonowe i stalowe oraz na okres 24 miesięcy na elementy drewniane, z wyłączeniem uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie użytkowania; 11. dostarczyć Zamawiającemu instrukcję użytkowania wraz z informacją dotyczącą bieżącej konserwacji; 12. do posiadania polisy ubezpieczeniowej, ważnej nie później niż od daty podpisania umowy do czasu odbioru końcowego obejmującej ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej w związku z realizacją niniejszej umowy, ubezpieczenie od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem pracowników Wykonawcy w wysokości nie mniejszej niż wartość niniejszej umowy. III. Sporządzona oferta musi być zgodna z przedmiotem zamówienia. Do oferty należy dołączyć: 1. szczegółowy opis proponowanych produktów, parametry, wymiary, dane techniczne, 2. instrukcję sposobu montażu. Zamawiający zastrzega, że wszystkie podane w opisie wzory produktów (zdjęcia) nie mają na celu naruszenia art. 29 Ust. 3 Ustawy z dn 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań wizualnych. Ilekroć w SIWZ, zostało wskazane pochodzenie materiałów lub wskazanie norm, aprobat, parametrów, specyfikacji jakościowych, użytkowych, funkcjonalnych i technicznych, specyfikacji technicznych lub systemów odniesień, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. Ciężar udowodnienia równoważności produktów w stosunku do wymogu określonego przez zamawiającego spoczywa na Wykonawcy. Jako zasadę przyjmuje się wymóg, że należy przyjąć stosowanie elementów spełniających normy i parametry techniczne nie gorsze w zakresie parametrów technicznych, jakościowych użytkowych oraz funkcjonalnych od elementów wskazanych w tym opisie. Wymaga się bezwzględnie zachowania parametrów jakościowych, estetycznych, materiałowych, wielkościowych, kolorystycznych, technologicznych, bezpieczeństwa i gwarancji minimum zgodnych z elementami wskazanymi w opisie. Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany udowodnić, że oferowane produkty spełniają założenia projektu. W przypadku ewentualnej zmiany na materiały równoważne Wykonawca do oferty przetargowej zobowiązany jest dołączyć wszystkie wymagane dokumenty (tj. karty techniczne, aprobaty techniczne).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 391136003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 8.1. Zamawiający zgodnie z art. 45 ustawy Pzp żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości 2.000,00 złotych (słownie: dwa tysiące złotych 00/100). 8.2. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: 8.2.1. pieniądzu, 8.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 8.2.3. gwarancjach bankowych, 8.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 8.2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (jt. Dz. U. z 2014 r., poz. 1804). 8.3. Wadium wnoszone w pieniądzu winno wpłynąć na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wpłaty pieniężnej należy dokonać przelewem na konto Zamawiającego nr: Bank: Getin Noble Bank S.A. Nr: 37 1560 0013 2027 1935 0505 0002 w tytule przelewu powołując się na nr referencyjny postępowania 27/16/PN. 8.4. Jeśli wadium zostało wniesione w pieniądzu to zaleca się, aby oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem dowodu wniesienia wadium (dokonania przelewu bankowego) załączono do oferty. 8.5. Jeśli wadium zostało wniesione w innej formie niż w pieniądzu to do oferty należy załączyć kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem, natomiast oryginał należy załączyć do oferty w sposób uniemożliwiający jego zaginięcie, pozwalający jednak na jego zwrot bez dekompletowania oferty - oryginał nie może być na trwałe zespolony z ofertą. W przypadku niezastosowania się do powyższego zwrot oryginału będzie niemożliwy. 8.6. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia lub gwarancji, dokumenty te powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać, co najmniej: 8.6.1. nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta poręczenia/gwarancji (Zamawiającego), poręczyciela/gwaranta, oraz wskazanie ich siedzib, 8.6.2. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona poręczeniem/gwarancją, 8.6.3. kwotę wadium, 8.6.4. termin ważności poręczenia/gwarancji - nie krótszy niż termin związania ofertą, 8.6.5. zobowiązanie poręczyciela/gwaranta do zapłacenia kwoty wadium bezwarunkowo na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w sytuacji, jeżeli Wykonawca: 8.6.5.1. w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 8.6.5.2. którego oferta została wybrana: 8.6.5.2.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 8.6.5.2.2. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 8.7. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia lub gwarancji, Zamawiający nie uzna dokumentów, które nie spełniają wymagań, o których mowa w pkt. 8.6 SIWZ. 8.8. Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. 8.9. Zamawiający zatrzyma wadium, lub dokona jego zwrotu na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres rękojmi
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://mosirl.bip.eur.pl/public/?id=100855
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach