Przetargi.pl
Dostawa i montaż wyposażenia i sprzętu oraz urządzeń multimedialnych na potrzeby Europejskiego Centrum Edukacji Historycznej w Słońsku.

Gmina Słońsk ogłasza przetarg

 • Adres: 66-436 Słońsk, Sikorskiego
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. (095) 7572274, , fax. (095) 7572268
 • Data zamieszczenia: 2019-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Słońsk
  Sikorskiego 15
  66-436 Słońsk, woj. lubuskie
  tel. (095) 7572274, , fax. (095) 7572268
  REGON: 21096671100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.slonsk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż wyposażenia i sprzętu oraz urządzeń multimedialnych na potrzeby Europejskiego Centrum Edukacji Historycznej w Słońsku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres dostaw obejmuje: Część 1 - Dostawę i montaż mebli. Część 2 - Dostawę i montaż sprzętu AGD. Część 3 - Dostawę i montaż urządzeń multimedialnych. Część 4 - Dostawę i montaż osłon okiennych. Szczegółowy zakres rzeczowy oraz wymagania techniczne opisano w załączniku nr 1a do siwz
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39130000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach