Przetargi.pl
Dostawa i montaż wyposażenia do pomieszczeń budynku biurowego Nadleśnictwa Jastrowie - II etap.

Nadleśnictwo Jastrowie ogłasza przetarg

 • Adres: 64-915 Jastrowie, ul. Roosevelta
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 672 662 361, , fax. 672 663 396
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Jastrowie
  ul. Roosevelta 8
  64-915 Jastrowie, woj. wielkopolskie
  tel. 672 662 361, , fax. 672 663 396
  REGON: 57006439800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://jastrowie.pila.lasy.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Skarb Państwa PGL LP Nadleśnictwo Jastrowie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż wyposażenia do pomieszczeń budynku biurowego Nadleśnictwa Jastrowie - II etap.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia do pomieszczeń budynku biurowego Nadleśnictwa Jastrowie. Nazwa i kod przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień: 1) meble biurowe 39130000-2 2) krzesła 39112000-0 3) różne siedziska i krzesła 39113000-7 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert obejmujących wyposażenie o parametrach i funkcjach technicznych nie gorszych niż wymienione w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. Podane w Specyfikacji Technicznej parametry i funkcje techniczne należy traktować jako wymagania minimalne. W formularzu wyceny – Załącznik 1B do SIWZ, Wykonawca powinien podać i producenta oferowanego asortymentu i jego symbol, przy każdej pozycji, która posiada wyżej wymienione pola. Pole „symbol” w formularzu wyceny powinno zawierać pełny symbol produktu w nomenklaturze producenta, potwierdzający, że produkt posiada wszystkie parametry wymagane w SIWZ, umożliwiając zamawiającemu ich samodzielną weryfikację na podstawie ogólnie dostępnych informacji - takich jak katalogi producentów. Wykonawca ma konieczność podania symbolu w pełnej nomenklaturze, co do ostatniego znaku oznaczającego daną opcję/wersję produktu pod rygorem odrzucenia oferty. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku stwierdzenia, że wykonawca podaje oznaczenie ogólne, które nie daje możliwości jednoznacznej identyfikacji produktu co do jego wersji. W przypadku produktów z odstępstwami od standardowej wersji produktu, dostosowanych do wymagań zamawiającego, wymaga się wpisanie symbolu produktu standardowego zgodnie z nomenklaturą producenta oraz dołączenia karty katalogowej/informacji technicznej zawierającej wszystkie parametry opisujące produkt, które zostały wymienione w szczegółowym opisie technicznym, umożliwiając zamawiającemu ich samodzielną weryfikację. W przypadku, gdy zamawiający nie będzie w stanie uzyskać informacji technicznych o produkcie z ogólnie dostępnych źródeł, wykonawca jest zobowiązany na wezwanie zamawiającego dostarczyć kartę katalogową/informację techniczną zawierającą wszystkie parametry opisujące produkt, które zostały wymienione w szczegółowym opisie technicznym, umożliwiając zamawiającemu ich samodzielną weryfikację. Nie złożenie informacji lub kart katalogowych, które uniemożliwi weryfikację jakiegokolwiek wymaganego w SIWZ parametru lub cechy produktu, będzie powodowało odrzucenie oferty. 3. Wymagania dotyczące mebli, wyposażenia, objętego przedmiotem niniejszego zamówienia przewidzianego na wyposażenie pomieszczeń budynku biurowego Nadleśnictwa Jastrowie: 1) Wykaz elementów wyposażenia objętych przedmiotem zamówienia znajduje się w formularzu wyceny – Załącznik nr 1A do SIWZ. Szczegółowy opis wyposażenia znajduje się w Załączniku nr 1B do SIWZ. Poszczególne elementy wyposażenia muszą zostać rozmieszczone i zamontowane w pomieszczeniach według Załącznika nr 1C do SIWZ. 2) Zamawiający wymaga, aby elementy wyposażenia tego samego typu objęte przedmiotem zamówienia pochodziły z jednej kolekcji, tj. aby posiadały wspólną stylistykę, kolorystykę, formę, detale. Meble typu A, typu C, typu D powinny stanowić elementy systemu meblowego z nadanymi symbolami, który wykonawca posiada w ofercie lub utworzy go na potrzeby postępowania, umożliwiając zamawiającemu zmianę konfiguracji mebli oraz rozbudowę w przyszłości o kolejne elementy. 3) Dostarczone elementy wyposażenia muszą pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta przeznaczonego na teren Unii Europejskiej, a korzystanie przez zamawiającego z dostarczonego produktu nie może stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich. Niedopuszczalne jest oferowanie przez wykonawcę produktów oznaczonych marką własną, które są już dostępne na rynku jako produkt innego podmiotu. W przypadku wystąpienia podejrzenia oferowania jako własnego produktu, który istnieje lub istniał w ofercie innego podmiotu pod inną nazwą, Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty ma obowiązek złożenia szczegółowych informacji na temat pochodzenia produktu oraz zgody podmiotu posiadającego prawa do wzoru przemysłowego danego produktu na modyfikacje i dalszą odsprzedaż produktu pod inną nazwą. 3) Poszczególne rodzaje wyposażenia muszą być objęte gwarancją (wraz ze świadczeniami serwisowymi) producenta niezależne od statusu partnerskiego wykonawcy. W szczególności zamawiający wymaga od wykonawcy dostarczenia deklaracji producenta dla produktów objętych ofertą, a określonych w opisie przedmiotu zamówienia jako meble: typ A, typ C, typ D oraz fotele i krzesła: typ FE2, typ KL2 zapewniającej zamawiającemu przez cały okres trwania gwarancji określony w formularzu oferty, możliwość zgłoszenia awarii/wad produktu bezpośrednio producentowi produktu, a nie tylko wykonawcy zamówienia. Deklarację producenta należy dołączyć do składanej oferty – wzór deklaracji stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 4) Dostarczone elementy wyposażenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, niepoddawane żadnym naprawom, wolne od wad, w pełni sprawne i gotowe do użycia zgodnie z ich przeznaczeniem, muszą odpowiadać obowiązującym standardom jakościowym i technicznym, nie mogą być obciążone żadnymi prawami na rzecz osób trzecich oraz muszą spełniać wymagania przedstawione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 5) Wykonawca wykona przedmiot zamówienia przy użyciu własnych narzędzi, materiałów, sprzętu, pracowników i transportu. Montaż elementów wyposażenia będzie polegał na wykonaniu wszelkich prac i usług koniecznych do korzystania z tego wyposażenia zgodnie z jego przeznaczeniem i funkcją, m.in. na ustawieniu, wypoziomowaniu, wyregulowaniu Koszty i ryzyko transportu, wniesienia, opakowania, ubezpieczenia na czas przewozu, transportu i montażu wszystkich elementów wyposażenia, ponosi wykonawca. Dokładny termin i godziny montażu wyposażenia muszą być wcześniej uzgodnione z zamawiającym. 6) Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek. Zapłata za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, po wykonaniu umowy i podpisaniu przez zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu odbioru. 7) Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy, obowiązującymi przepisami oraz normami. 8) Każdy element dostarczonych mebli i wyposażenia będzie podlegał odbiorowi pod względem: — zgodności z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, — posiadania wymaganych atestów, — jakości wykonania oraz jakości montażu. 9) Przy odbiorze wykonanego zamówienia musi uczestniczyć osoba ze strony Wykonawcy oraz przedstawiciel Zamawiającego. Na tę okoliczność Wykonawca sporządzi protokół odbiorczy podpisany przez przedstawicieli: Wykonawcy i Zamawiającego. Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu zamówienia niezgodnego co do ilości, rodzaju i jakości z zobowiązaniem zawartym w ofercie Wykonawcy i umowie. 10) Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotowego zamówienia, Wykonawca uzgodni z Zamawiającym harmonogram dostawy i montażu mebli oraz wyposażenia objętego przedmiotem zamówienia. Wykonawca przed realizacją zamówienia uzgodni z Zamawiającym również szczegóły wyglądu, funkcjonalności oraz kolorystyki oferowanego asortymentu. 11) Meble i wyposażenie objęte przedmiotem niniejszego zamówienia musi odpowiadać wszystkim wymaganiom określonym w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. Meble powinny być wykonane w sposób zapewniający ich długotrwałe i bezawaryjne użytkowanie. 4. Zamawiający wskazując w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i załącznikach, w ramach opisu przedmiotu zamówienia, normy, aprobaty oraz specyfikacje techniczne, dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do tam opisanych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39130000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wzorniki pokryć tapicerskich zawierające naturalne wycinki pokryć tapicerskich, zgodne z opisem technicznym w wymaganej ilości wybarwień dla następujących foteli: FE2, KL2 b) atest higieniczny na gotowy produkt, dopuszczający produkty do użytkowania w pomieszczeniach biurowych lub użyteczności publicznej, obejmujący meble typu A, typu C, typu D, c) atest lub sprawozdanie z badań potwierdzające spełnianie normy PN-EN 527-2:2004 lub PN-EN 527-2:2017-02 przez biurka i stoły typu C, typu D d) atest lub sprawozdanie z badań potwierdzające wynik badania odporności obrzeży zastosowanych na krawędziach blatów roboczych na ocenę min. 5 wg IOS-TM—0002/5, obejmujący meble typu C e) atest lub sprawozdanie z badań potwierdzające spełnianie norm PN-EN 14073-2:2006 przez szafy i kontenery typu A, typu C f) atest wytrzymałościowy na oferowane fotele oznaczone jako FE2 w zakresie bezpieczeństwa użytkowania krzesła wg norm PN-EN 1335-1:2002 lub PN-EN 1335-1:2004 oraz PN-EN 1335-2:2002 lub PN-EN 1335-2:2009 oraz PN-EN 1335-3:2002 lub PN-EN 1335-3:2009 z wynikiem pozytywnym, g) atest wytrzymałościowy na oferowane krzesła oznaczone jako KL2 w zakresie bezpieczeństwa użytkowania krzesła wg norm PN-EN 13761:2004 lub PN-EN 16139:2013 oraz PN-EN 1022:2005 lub PN-EN 1022:2007 lub PN-EN 1022:2019-03 z wynikiem pozytywnym, h) atest trudnopalności tkanin użytych jako pokrycia tapicerskie w fotelach i krzesłach oznaczonych jako FE2, KL2 zgodnie z normami PN-EN 1021-1, PN-EN 1021-2, i) atest wytrzymałościowy na ścieranie tkanin użytych jako pokrycia tapicerskie w fotelach oznaczonych jako FE2, KL2 – min. 300.000 cykli Martidala, Dostarczone atesty, sprawozdania oraz wyniki badań muszą być wydane przez niezależne od wykonawcy oraz producenta ośrodki badawcze; zamawiający dopuszcza w stosunku do wskazanych wyżej atestów, sprawozdań, świadectw i norm rozwiązania równoważne rozwiązaniom tam opisanym.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach