Przetargi.pl
„Dostawa i montaż wyposażenia meblowego, sprzętu AGD do pomieszczenia socjalnego (aneksu kuchennego) oraz wykonanie zabudowy indywidualnej mebli dla biura mieszczącego się w budynku zlokalizowanym przy ul. Za Bramką 1, na kondygnacji +2 trzon B na potrzeby Biura Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Poznania.”

Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp.z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 61-441 Poznań, 28 Czerwca 1956 r.
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 616 686 984 , fax. 616 686 992
 • Data zamieszczenia: 2021-11-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp.z o.o.
  28 Czerwca 1956 r. 404
  61-441 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 616 686 984, fax. 616 686 992
  REGON: 63030345400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wcwi.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa i montaż wyposażenia meblowego, sprzętu AGD do pomieszczenia socjalnego (aneksu kuchennego) oraz wykonanie zabudowy indywidualnej mebli dla biura mieszczącego się w budynku zlokalizowanym przy ul. Za Bramką 1, na kondygnacji +2 trzon B na potrzeby Biura Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Poznania.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia meblowego, sprzętu AGD do pomieszczenia socjalnego (aneksu kuchennego) oraz wykonanie zabudowy indywidualnej mebli dla biura mieszczącego się w budynku przy ul. Za Bramką 1, na kondygnacji +2 na potrzeby Biura Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Poznania. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz szczegółowy zakres czynności związanych z realizacją zamówienia i sposobu współpracy Wykonawcy z Zamawiającym określone zostały w Części III do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia z załącznikami oraz we Wzorze umowy, stanowiącym Część II do SIWZ. 3. Realizacja Zamówienia rozpocznie się w dniu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą. 4. Okres realizacji Zamówienia: 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia. 5. Kody i nazwy opisujące przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Główny przedmiot zamówienia: 391300000-2 Meble biurowe Dodatkowe przedmioty: 39141000-2 Meble i wyposażenie kuchni 39156000-0 Meble recepcyjne 39153000-9 Meble konferencyjne 39710000-2 Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego 44410000-7 Artykuły łazienkowe i kuchenne 39173000-5 Meble do przechowywania 6. Realizacja przedmiotu zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności regulacji Ustawy, Kodeksu cywilnego. 7. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a i ust. 4 Ustawy. 8. Wskazany w OPZ opis przedstawia minimalne wymagania dotyczące wyposażenia dostarczanego w ramach niniejszego postępowania przetargowego. Wykonawcy mogą zaproponować rozwiązania równoważne o takich samych parametrach lub je przewyższające, jednak ich obowiązkiem jest udowodnienie równoważności. Zamawiający akceptuje oferty równoważne, m.in. o ile spełnione są minimalne grubości podanych materiałów oraz komponentów. W przypadku oferowania mebli równoważnych należy przedstawić dokładny opis wraz z nazwą handlową oraz nazwą producenta.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39130000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach