Przetargi.pl
Świadczenie usług serwisowych dla instalacji systemu sygnalizacji alarmu pożarowego i urządzeń przeciwpożarowych w obiektach Wielkopolskiego Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o.

Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp.z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 61-441 Poznań, 28 Czerwca 1956 r.
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 616 686 984 , fax. 616 686 992
 • Data zamieszczenia: 2021-11-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp.z o.o.
  28 Czerwca 1956 r. 404
  61-441 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 616 686 984, fax. 616 686 992
  REGON: 63030345400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wcwi.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług serwisowych dla instalacji systemu sygnalizacji alarmu pożarowego i urządzeń przeciwpożarowych w obiektach Wielkopolskiego Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisowych dla instalacji sygnalizacji alarmu pożarowego i urządzeń przeciwpożarowych w obiektach Wielkopolskiego Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o., dalej jako „Zamówienie”. 2. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia oraz szczegółowy zakres czynności związanych z realizacją Zamówienia i sposobu współpracy Wykonawcy z Zamawiającym określone zostały w OPZ stanowiącym Część III do SIWZ oraz we Wzorze umowy stanowiącym Część II do SIWZ. 3. Realizacja Zamówienia rozpocznie się w dniu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą. 4. Termin realizacji Zamówienia 36 miesięcy począwszy od dnia 1 września 2020 roku. 5. Kody i nazwy opisujące przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Główny przedmiot zamówienia: 50410000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury pomiarowej, badawczej i kontrolnej Dodatkowe przedmioty: 50413200-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu gaśniczego 75251110-4 - Usługi ochrony przeciwpożarowej 6. Realizacja przedmiotu Zamówienia podlega prawu polskiemu. 7. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a i 4 Ustawy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50410000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach