Przetargi.pl
Budowa dwóch odcinków sieci wodociągowych w m. Szczytniki Duchowne i Osiniec gmina Gniezno

Gmina Gniezno ogłasza przetarg

 • Adres: 62-200 Gniezno, Al. Reymonta
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 614 245 750 , fax. 614 245 751
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Gniezno
  Al. Reymonta 42624
  62-200 Gniezno, woj. wielkopolskie
  tel. 614 245 750, fax. 614 245 751
  REGON: 63125951900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.urzadgminy.gniezno.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa dwóch odcinków sieci wodociągowych w m. Szczytniki Duchowne i Osiniec gmina Gniezno
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie dwóch odcinków sieci wodociągowych w miejscowościach: Szczytniki Duchowne i Osiniec. Część pierwsza zamówienia: Budowa sieci wodociągowej PE dn 125mm m. Szczytniki Duchowne, dz. 128/1, 250, 240/25 Sieci wodociągowe PE 100RC Dn 125x11,4 PN 16, SDR 11 długość 249 mb Część druga zamówienia: Budowa sieci wodociągowej PE100RC dn180 SDR11 PN16 782 mb PE100RC dn125 SDR11 PN16 m 210 mb Szczytniki Duchowne, dz. 7 i w m. Osiniec, dz. 109/2,123/1, 123/2, 123/5, 123/8, 123/10, 123/13, 123/16, 123/19, 123/23, 123/24 Wspólny opis dla wszystkich części. Roboty należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez PWiK w Gnieźnie oraz uzgodnieniami branżowymi. Technologie układania rur, uzbrojenie rurociągów, roboty technologiczne, obostrzenia, przebiegi, próby szczelności i odbiory opisano szczegółowo w opisach technicznych załączonych do każdego projektu. Trasa rurociągu winna zostać wytyczona przez uprawnionego geodetę. Po zakończeniu robót należy wykonać płukanie sieci, dezynfekcje, uzyskanie pozytywnych wyników badań bakteriologicznych oraz inwentaryzacje geodezyjną powykonawczą. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zakres robót) oraz warunki ich realizacji zawiera dokumentacja załączona do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a w szczególności: a) przedmiar robót; b) dokumentacja techniczna c) uzgodnienia branżowe 2. Wymagania stawiane Wykonawcy: a) zorganizowanie placu budowy z uwzględnieniem bezpieczeństwa przechodniów i pracowników, b) zapewnienie dozoru nad wszelkimi materiałami i urządzeniami, c) usunięcie wszelkich szkód powstałych w wyniku prowadzonych prac, d) usuwanie wszelkich kolizji i prac nie wymienionych w dokumentacji projektowej, które można było przewidzieć po szczegółowym zapoznaniu się z zakresem robót, terenem budowy i dokumentacją projektową, e) Wykonawca do wykonania zamówienia, będzie stosował wyroby budowlane wprowadzone do obrotu na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 r. Nr 92, poz. 881 ze zm.), f) zakres robót oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także organizację i zagospodarowanie placu budowy oraz zaplecza budowy, ustanowienie kierownika robót oraz wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). Po zakończeniu robót doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego, demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu, g) gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty bezusterkowego odbioru końcowego. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru, i) wskazane przez Zamawiającego nazwy własne producentów nie są wiążące dla Wykonawcy i należy je traktować jako przykładowe do określenia parametrów i wymogów technicznych. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów o parametrach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w załączonej dokumentacji, j) w miejscu, gdzie Zamawiający dokonuje opisu przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1 - 3 Ustawy Zamawiający, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, k) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale VI ust. 1 pkt 2 SIWZ;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach