Przetargi.pl
usługi poligraficzne dla Wydawnictwa Naukowego UAM: druk cyfrowy, oprawa twarda i broszurowa

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 8294440, , fax. 61 8294012
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
  ul. Wieniawskiego 1
  61-712 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8294440, , fax. 61 8294012
  REGON: 12933300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.amu.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  usługi poligraficzne dla Wydawnictwa Naukowego UAM: druk cyfrowy, oprawa twarda i broszurowa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  usługi poligraficzne dla Wydawnictwa Naukowego UAM: druk cyfrowy, oprawa twarda i broszurowa - szczegółowy opis zawiera załącznik A do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79810000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100); 2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia składania ofert 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 24 1090 1362 0000 0001 3652 2885 b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. w przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składany jest przez każdego z członków konsorcjum; dla każdej części należy złożyć oddzielny formularz oświadczenie o podwykonawcach – załącznik nr 3a (Jeżeli dotyczy) oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca – załącznik nr 3b do SIWZ (Jeżeli dotyczy) wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ Jeżeli o udzielenie zamówienia wykonawcy ubiegają się wspólnie – dokument ten podpisuje pełnomocnik dowód wniesienia wadium pełnomocnictwo jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie, jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik (jeżeli dotyczy) zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów, o którym mowa w art. 22a ust. 2 ustawy Pzp na potrzeby realizacji zamówienia – załącznik nr 5 do SIWZ (jeżeli dotyczy) UWAGA: niniejsze zobowiązanie składa każdy podmiot na zasobach, którego Wykonawca polega wskazując spełnianie warunków udziału w postepowaniu, a które to podmioty będą brały udział w realizacji zamówienia. Próbki asortymentu, tj. Wydrukowane przez siebie książki metodą cyfrową (jedna w oprawie broszurowej, jedna w oprawie broszurowej ze skrzydełkami i jedna w twardej), a w tym: - 1 książka o objętości min. 600 stron, - oraz 1 nadbitka do jednej z powyższych publikacji. Próbki należy dostarczyć wraz z ofertą do siedziby Zamawiającego, ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań, pokój 303 do upływu terminu składania ofert. Dostarczone próbki będą służyły do oceny ofert w kryterium jakości zgodnie z rozdziałem 13 SIWZ i nie podlegają uzupełnieniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach