Przetargi.pl
Dostawa i montaż urządzeń na place zabaw i siłownie zewnętrzne w Gminie Nowa Wieś Lęborska

Gmina Nowa Wieś Lęborska ogłasza przetarg

 • Adres: 84-351 Nowa Wieś Lęborska, ul. Grunwaldzka
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 059 8612428 w. 34 , fax. 598 612 164
 • Data zamieszczenia: 2020-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nowa Wieś Lęborska
  ul. Grunwaldzka 24
  84-351 Nowa Wieś Lęborska, woj. pomorskie
  tel. 059 8612428 w. 34, fax. 598 612 164
  REGON: 77097976600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.nwl.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż urządzeń na place zabaw i siłownie zewnętrzne w Gminie Nowa Wieś Lęborska
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Dostawa i montaż urządzeń na place zabaw i plenerowe siłownie zewnętrzne w Gminie Nowa Wieś Lęborska. Przedmiot zamówienia został podzielony na części: CZĘŚĆ I: Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw w m. Garczegorze, Łebień, Obliwice; CZĘŚĆ II: Dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej w m. Mosty; CZĘŚĆ III: Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw w m. Nowa Wieś Lęborska; CZĘŚĆ IV: Dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej w m. Pogorszewo; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawiera Załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37535200-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określił w tym zakresie szczegółowego warunku udziału w postępowaniu
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Pełnomocnictwo do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy - jeżeli umocowanie do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach